Toán 11.

Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

Bài 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.

1. Góc giữa hai vectơ trong không gian.

Định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng.

Có thể dịch chuyển vectơ a tự do trong không gian.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).