Toán 11_Nâng cao

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 2. Hai đường thẳng song song

Định lí (về giao tuyến của ba mặt phẳng):

Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến đó hoặc đồng qui hoặc đôi một song song.

Trường hợp ba giao tuyến đồng qui.

Hình được thiết kế động như sau:

- Dịch chuyển 2 điểm trên đường thẳng c, trong đó có 1 điểm nằm trên mặt phẳng ngang để thay đổi vị trí của đường thẳng c.

- Hai đường thẳng a, b mỗi đường sẽ có thêm 1 điểm nữa nằm trên mặt phẳng ngang. Dịch chuyển các điểm này để thay đổi vị trí của a và b.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).