Toán 10 _ Nâng cao. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Tính chất 1. Hình chiếu song song của một đường thẳng là đường thẳng

- Điểm M có thể dịch chuyển tự do trên đường thẳng a

- Đường thẳng a có thể thay đổi vị trí tự do trong không gian. Kéo rê chuột trên a hoặc dịch chuyển 2 điểm xác định a để làm thay đổi vị trí của a

- Thay đổi hướng của l bằng cách dịch chuyển điểm màu đỏ trên l

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).