Toán 10 _ Nâng cao. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Tính chất 2. Hình chiếu song song của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Trường hợp 2. Hình chiếu là 2 đường thẳng trùng nhau

Hình này chính là hình 75a nhưng hai đường thẳng a, b đã được điều chỉnh sao cho hình chiếu của chúng qua phép chiếu song song trùng nhau trên mặt phẳng nằm ngang

Dịch chuyển đường thẳng a hay b sẽ quan sát được trường hợp 1 của tính chất 2

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).