Toán 10 _ Nâng cao. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Tính chất 3. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số của hai đoạn thẳng nằm trên hau đường thẳng song song (hoặc trùng nhau).

Trường hợp AB và CD thẳng hàng

Dịch chuyển các điểm A, B, C, D để quan sát và cảm nhận tính chất 3

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).