Toán 10 _ Nâng cao. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Câu hỏi 8

Trên hình vẽ ta thấy tam giác A'BC là ảnh biểu diễn của:

- tam giác bất kỳ BCA3

- tam giác cân BCA2

- tam giác đều BCA1

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).