Toán 11 _Cơ bản. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Bài 2. Hai đường thẳng song song và chéo nhau.

Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Trường hợp a, b song song với nhau.

Có thể dịch chuyển các đường thẳng a, b chuyển động song song với chính nó trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).