Toán 11 _Cơ bản. Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Nhận xét sau định lí 1.

Ký hiệu mp(a, b) là mặt phẳng đi qua a, b.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).