Toán 12 _Nâng cao

Chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện

Hình bát diện đều và mặt phẳng đối xứng của nó.

Thao tác với hình bát diện đều:

- Dịch chuyển điểm tâm của đáy để dịch chuyển hình.

- Dịch chuyển 4 đỉnh A, B, C, D để thay đổi khuôn dạng hình.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).