Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách 30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0
17/07/2013

Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới.

Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi.


Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 5a. Phần 1: nhập câu hỏi ngắn.

Thao tác 5b. Phần 2: nhập câu hỏi dài.

Thao tác 6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 7. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 8. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC files vào Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 9. Nhập media kèm câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 10. Khuôn dạng nhập câu hỏi trong DOC file và Text Editor.

Thao tác 11. Nhập nhóm mẫu đề kiểm tra.

Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 12a. Phần 1: tổng quan về Sơ đồ Test.

Thao tác 12b. Phần 2: Nhập nhanhSơ đồ Test.

Thao tác 12c. Phần 3: Chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test.

Thao tác 13. Mô hình Ma trận đề của đề kiểm tra. Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề.

Thao tác 13a. Phần 1: Ma trận đề là gì?

Thao tác 13b. Phần 2: Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề.

Thao tác 14. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra. Phần 1: Sinh đề kiểm tra từ Mẫu đề kiểm tra.

Thao tác 15. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính trong phần mềm iQB 7.0.

Thao tác 16. Lệnh xem nhanh câu hỏi: chức năng giúp giáo viên kiểm tra nội dung câu hỏi nhanh và hợp lý nhất.

Thao tác 17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 18. Lệnh xem và in đề kiểm tra.

Thao tác 19. Lệnh xem, sửa thuộc tính đề kiểm tra.

Thao tác 20. Lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Thao tác 21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra.

Thao tác 22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Thao tác 23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra.

Thao tác 24. Tạo nhanh đề kiểm tra.

Thao tác 25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề.

Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.

Thao tác 26a. Phần 1: Giới thiệu tổng quan về kiểm tra trực tuyến và qui trình thực hiện kiểm tra trực tuyến.

Thao tác 26b. Phần 2: Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau.

Thao tác 26c. Phần 3: Skin -kiểu thể hiện màn hình kiểm tra.

Thao tác 26d. Phần 4: Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến.

Thao tác 26e. Phần 5: Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến.

Thao tác 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp.

Thao tác 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

Thao tác 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra (iQB Cat Full).

Thao tác 30. Nhập, sửa trực tiếp câu hỏi của đề kiểm tra (iQB Cat Full).

Thao tác 30a. Phần 1: Nhập câu hỏi trực tiếp.

Thao tác 30b. Phần 2: Làm việc với danh sách câu hỏi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7221

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn