Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 6. Xuất, tách CSDL Ngân hàng câu hỏi
07/08/2013

Tách, nhập Ngân hàng câu hỏi là một trong các chức năng quản trị quan trọng đối với CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Bài viết này sẽ mô tả thao tác xuất, tách CSDL (Export Database), một trong 2 chức năng cơ bản của quá trình tách, nhập CSDL.Khi đã có một ngân hàng dữ liệu câu hỏi, người sử dụng muốn có thêm ngân hàng dữ liệu câu hỏi khác, với một số dữ liệu về kỹ năng, chủ đề, mức độ và cấu trúc được lấy từ cơ sở dữ liệu hiện thời. iQB cung cấp chức năng Export database để thực hiện các yêu cầu trên.

Mục đích của Export database giúp người sử dụng:

- Chức năng chính của lệnh Xuất dữ liệu là tạo ra các bản sao khác nhau của cùng một CSDL để có thể thực hiện việc nhập dữ liệu độc lập trên các máy tính khác nhau. Từ các CSDL được nhập độc lập này sau đó có thể "gộp lại" trong một CSDL gốc bằng lệnh chuyển nhập dữ liệu.

- Từ một CSDL hiện tại có thể tạo thêm nhiều CSDL ngân hàng câu hỏi khác với nhiều lựa chọn khác nhau phục vụ công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.

Chức năngExport database cho phép xuất dữ liệu từ ngân hàng dữ liệu hiện tại ra một ngân hàng dữ liệu khác (tệp tin khác) theo các tiêu chí sau:

Dữ liệu rỗng: sao lưu toàn bộ cấu trúc của CSDL hiên tại cùng với bảng Ma trận kiến thức sang CSDL mới nhưng không sao chép các câu hỏi. Hình thức sao lưu này giống việc tạo CSDL mới nhưng với cấu trúc tương tự như cấu trúc của CSDL hiện tại.

Trường hợp muốn sao chép cả dữ liệu sang CSDL mới, phần mềm cho phép đặt các bộ lọc câu hỏi theo các tiêu chí sau đây:

Theo chủ đề: Bộ lọc theo các chủ đề trong bảng Ma trận kiến thức. Chỉ có các câu hỏi tương ứng với các chủ đề kiến thức được lựa chọn mới được sao chép sang CSDL mới.

Theo kỹ năng: Bộ lọc theo kỹ năng cơ bản. Sao lưu toàn bộ dữ liệu đã lọc theo kỹnăngcơ bản được chọn.

Theo mức độ: Sao lưu toàn bộ câu hỏi lọc theo mức độ (khó, dễ, trung bình)ra CSDL mới.

Thao tác thực hiện:

- Thực hiện lệnh từ thực đơn: Công cụ --> Export Database hoặc kích nút trên thanh công cụ.


Màn hình lệnh Export Database có dạng sau xuất hiện.


- Nhập thông tin của CSDL mới tại 2 vị trí sau:

Tên cơ sở dữ liệu: Gõ tên tệp tin lưu trữ thông tin cần xuất. Tên tệp tin có phần mở rộng là *.iqb.

Thư mục: Thư mục chứa tệp tin CSDL cần xuất. Có thể thay đổi thư mục lưu trữ này bằng việc kích nút tại mục Thư mục.

- Xác định điều kiện có sao chép câu hỏi sang CSDL mới hay không. Có 2 lựa chọn cho việc này:

(1) Kích chọn mục

Dữ liệu rỗng (). CSDL mới sẽ là rỗng không chứa bất cứ câu hỏi nào.(2) Đặt bộ lọccho câu hỏi cần sao chép sang CSDL mới. Trước tiên cần hủy chọn cho Dữ liệu rỗng. Các điều kiện lọc sẽ bao gồm các bộ lọc sau đây với ràng buộc là đồng thời.

+ Bộ lọc theo Chủ đề: kích nút . Hệ thống đưa ra cửa sổ chủ đề kiến thức. Tại đây cho phép lựa chọn chủ đề cần xuất. Sau khi lựa chọn các chủ đề kích nút Lựa chọn để xác nhận.

+ Bộ lọc theo Kỹ năng: kích nút . Hệ thống đưa ra cửa sổ thể hiện thông tin vềkỹ năng cơ bản. Tại đây cho phép lựa chọn kỹ năng cơ bản cần xuất. Sau khi lựa chọn kích nút Chọn để xác nhận,kích nút Thoát để bỏ qua.


+ Bộ lọc theo mức độ câu hỏi: kích chọn các mục Dễ, Trung bình, Khó để đặt bộ lọc cho mức độ các câu hỏi. Chỉ các câu hỏi với mức độ tương ứng được chọn mới sao chép sang CSDL mới.

- Sau khi đã nhập xong thông tin và các lựa chọn, nhấn nút Chấp nhận để tiến hành công việc khởi tạo CSDL mới và sao chép dữ liệu.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7244

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn