Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng phân loại chức năng theo các sản phẩm & dịch vụ chính của iQB 8.0
03/09/2015

Bảng sau mô tả và phân loại các chức năng chính của giải pháp phần mềm Quản trị Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0 và mô tả chi tiết vai trò của từng phần mềm nhằm phục vụ từng đối tượng khách hàng cụ thể.


Chức năng

Trường
ĐH/CĐ

Trường phổ thông

Sở GD / Phòng GD & Đào tạo

Cơ quan, doanh nghiệp

Giáo viên

Học sinh

Quản trị CSDL Ngân hàng câu hỏi phục vụ đào tạo và nhu cầu cá nhân

Sử dụng phần mềm iQB Lion 8.0 để quản lý tổng thể tất cả các CSDL Ngân hàng câu hỏi trong nhà trường.

Sử dụng phần mềm iQB Leo 8.0 để quản lý tổng thể tất cả các CSDL Ngân hàng câu hỏi trong nhà trường.

Sử dụng phần mềm iQB Lion 8.0 để quản lý tất cả các CSDL Ngân hàng câu hỏi dùng Sở / Phòng.

Giáo viên sử dụng phần mềm iQB Cat 8.0, iQB Rabbit 8.0 để khởi tạo và làm việc với Ngân hàng câu hỏi dùng cho cá nhân.

Sử dụng phần mềm iQB Quiz Maker 8.0 để khởi tạo Quiz.

Khai thác các Ngân hàng câu hỏi hiện có (trên PC hoặc iQB.net)

Sử dụng iQB Moon 8.0 hoặc truy cập iQB.net trên Cùng học để khai thác các Ngân hàng câu hỏi này.

Sử dụng iQB Moon 8.0 hoặc truy cập iQB.net trên Cùng học để khai thác các Ngân hàng câu hỏi này.

Sử dụng iQB Moon 8.0 hoặc truy cập iQB.net trên Cùng học để khai thác các Ngân hàng câu hỏi này.

Sử dụng thêm các phần mềm SQB – Subject Question Bank để quản trị và khai thác các Ngân hàng câu hỏi môn học trên PC.

Sử dụng iQB Moon 8.0 hoặc truy cập iQB.net trên Cùng học để khai thác các Ngân hàng câu hỏi này.

Sử dụng thêm các phần mềm TLS – Test & Learning Subject để khai thác các Ngân hàng câu hỏi hiện có trên PC.

Quản lý thi, kiểm tra trực tuyến

Sử dụng dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest dành cho trường Đại học.

Sử dụng dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest dành cho trường phổ thông.

Sử dụng dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest dành cho trường phổ thông.

Sử dụng dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest dành cho cơ quan, doanh nghiệp

Sử dụng dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest nhúng trong Cùng học.

Quản trị Exam

Sử dụng phần mềm iCloudTest Manager 8.0 để quản lý Exam.

Sử dụng phần mềm iCloudTest Manager 8.0 để quản lý Exam.

Sử dụng phần mềm iCloudTest Manager 8.0 để quản lý Exam.

Sử dụng phần mềm iCloudTest Manager 8.0 để quản lý Exam.

Sử dụng Lệnh Quản lý Thi, Kiểm tra đã tích hợp trên Cùng học.

Kiểm tra trực tuyến theo Exam

Học sinh sử dụng phần mềm iCloudTester 8.0 hoặc lệnh Kiểm tra trực tuyến có trên Cùng học để tiến hành làm bài kiểm tra.

Khai thác iQB.net nhúng trong Cùng học

Sử dụng các ứng dụng khai thác iQB.net đã nhúng trong Cùng học.

Sử dụng các ứng dụng khai thác iQB.net đã nhúng trong Cùng học.

Sử dụng các ứng dụng khai thác iQB.net đã nhúng trong Cùng học.

Sử dụng các ứng dụng khai thác iQB.net đã nhúng trong Cùng học.

Sử dụng các ứng dụng khai thác iQB.net đã nhúng trong Cùng học.

Bảng các ký hiệu, logo chính

iQB Lion

iQB Leo

iQB Cat

iQB Rabbit

iQB Quiz Maker

Magic Test

iQB Moon

iCloud
Test

iCloud
Test
Manager

iCloud
Tester

Ngân hàng câu hỏi môn học

iQB.net

Trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học (cunghoc.vn)

Ôn luyện, kiểm tra môn học

iCloud
Test trên Cùng họcURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7950

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn