Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.6. Mô hình Mẫu đề kiểm tra. Sơ đồ Test trong mẫu đề kiểm tra. Vai trò của Mẫu đề kiểm tra.
21/09/2015

6. Mô hình Mẫu đề kiểm tra. Sơ đồ Test trong mẫu đề kiểm tra. Vai trò của Mẫu đề kiểm tra.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7962

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn