Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

9. Chọn bạn mà chơi
06/05/2010

Thói thường “Gần mực thì đen ……”
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.
Những người lêu-lổng chơi-bời,
Cũng là lười biếng, ta thời tránh xa.


Đại ý. – Tục ngữ có câu rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nghĩa là mực có sắc đen, đèn có ánh sáng, mình gần mực thì vấy đen, gần đèn thì được sáng. Ý nói, chơi với kẻ dở thì hóa dở, chơi với người hay thì được hay. Vậy ta phải chọn bạn mà chơi.

Giải nghĩa.Hữu = cũng nghĩa là bè bạn. – Lêu-lổng = chơi bời không có nghề nghiệp gì.

Bài tập

Học tiếng. – Bạn hữu, - bè bạn, - chọn bạn, - lêu-lổng, - chơi-bời, - lười biếng.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Nhắc lại và giải nghĩa câu tục-ngữ trong bài. – Chơi với ai, phải kén chọn làm sao? – phải tránh những người như thế nào? – phải chọn những người như thế nào?

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dàURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3868

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn