Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

11. Nội-thuộc nước Tàu
07/05/2010

Nước ta ngày xưa gồi cả xứ Bắc-Kỳ và phía bắc xứ Trung-Kỳ bây giờ. Về phía bắc thì có nước Tàu, là một nước lớn hơn và hùng cường hơn nước ta.
Có một đạo quân Tàu sang đánh lấy nước ta rồi sáp-nhập vào đất Tàu: từ đó nước ta phải nội-thuộc nước Tàu trong hơn một nghìn năm.


Những quan-lại Tàu sang cai-trị nước ta thường là tàn bạo tham-lam cả. Bởi vậy người nước ta nhiều lần nổi lên đánh đuổi người Tàu đi, khi thì thất bại, khi thì thành-công nhưng chẳng được bao lâu. Đến thế-kỷ thứ 10, nhân bên Tàu nổi-loạn, có người thủ lĩnh Việt-nam tên là Ngô-Quyền khởi-nghĩa đánh đuổi quân tàu đi, từ đó nước ta mới được tự-chủ.

Giải nghĩa.
Hùng-cường = giỏi và mạnh. – Nổi-loạn = cuộc rối loạn trong một nước, khi người cùng nước ấy đánh lẫn nhau. – Khởi-nghĩa= vì một việc chánh đáng mà nổi lên chống cự lại.- Tự-chủ = mình cai-trị lấy mình.

Học chữ. – Nội-thuộc, - một đạo quân, - hùng cường, - sáp-nhập, - thành công, - người thủ -lĩnh, - khởi nghĩa, - tư-chủ.

Câu hỏi. – Tại sao quân Tàu đánh được nước ta? – Cuộc đô-hộ người Tàu lâu hay chóng? – Người thủ-lĩnh nào ở nước ta đánh đuổi được người Tàu đi?


Ông Ngô Quyền đánh đuổi người Tàu ra khỏi nước Nam


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3872

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn