Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

50. Các khoa thi
31/05/2010

Ngày xưa, học-trò chữ nho đi thi để có chân khoa-mục và ra làm quan. Thì có hai khoa: thi-hương thi-hội.


Những người đậu thi hương chia ra làm hai hạng: một là hương-cống sau gọi là cử-nhân, hai là sinh-đồ sau gọi là tú-tài. Còn người thi hội thì có ba hạng gọi là tiến-sĩ (nhà Trần gọi là thái-học-sinh). Vua Lê Thánh-tôn muốn cho việc thi cử thêm bề trọng thể, mới lập ra lệ xướng-danh và lệ vinh-quy. Ngài lại sai khắc tên những người đậu tiến-sĩ vào bia đá. Những bia đá ấy nay còn dựng ở nhà Văn-miếu ở Hà-nội và Huế.

Giải nghĩa: - Khoa mục = thi đậu, có bằng sắc nhà vua ban cho. – Thi-hương = khoa thi mở ở các hoạt trong nước để tuyển lấy tú-tài và cử-nhân. – Thi-hội = Khoa thi mở ở kinh-đô tuyển lấy tiến sĩ. – Hương-cống, cử nhân = người thi hương đậu cao từ 50 trở lên. – Sinh-đồ, tú-tài = người thi hương đậu thấp từ 50 trở xuống. – Vinh-quy = thi đậu về làng được người rước-sách linh-đình.

Học tiếng. – Chân khoa mục, - thi hương, - thi hội, - xướng danh, - vình-quy.

Câu hỏi. – Những người đậu các khoa thi ngày trước thì gọi là gì? – Vua lê Thái-tôn đặt ra lệ gì để việc thi-cử thêm bề trọng thể? – Những tấm bia khắc tên những người đậu tiến-sĩ nay dựng ở đâu?

Ngày xưa thi đậu thì được vinh quyURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3944

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn