Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

61. Ông tổ sáng nghiệp nhà Nguyễn: ông Ngyễn-Hoàng
08/06/2010

Ông Nguyễn-Hoàng là con thứ hai ông Nguyễn-Kim, làm trấn-thủ đất Thuận-hóa.

Lúc ông đến nhậm-chức, dân ở đó mang dưng ông bảy chum nước. Ông lấy làm lạ; người cậu ông bảo ông rằng: “Thế là lòng trời = bảo cho biết đó: đây là điềm tướng-công mở ra nước sau này đây!” Vì chữ “nước” vừa có nghĩa là “nước uống” vừa có nghĩa là “đất nước”.
Về trấn Thuận-hóa rồi, Ông bèn ra công làm cho trong hạt được yên-ổn, lập đồn canh giữ, khai-khẩn đất hoang, chọn dùng những người tài giỏi, hết sức làm cho dân sự mến phục . Ông thực là người gây dựng ra cơ-nghiệp nhà Nguyễn ngày nay.

Giải nghĩa.Trấn = tên đặt cho những tỉnh lớn về đầu nhà Nguyễn. – Trấn-thủ = quan cai-trị một trấn. – Nhậm chức = bắt đầu nhận công việc làm quan.

Học chữ. – Trấn-thủ, - nhận chức, - mở nước, - cơ nghiệp.

Câu hỏi. – Ông nguyễn–Hoàng là con trai ai? – Lúc ông đến nhậm chức , dân ở đó mang dưng ông gì

Lòng trời tựa ông Nguyễn-HoàngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3979

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn