Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 32. Sướng hàng dầu, đau thợ hoạn, hạn anh nồi rang
30/07/2010

Có một người đàn bà, tính hám lợi, sinh được một người con gái đã lớn, ai bảo gì có lợi thì cũng nghe. Có anh hàng dầu biết thế, định khi người chồng đi vắng, đem ngay gánh dầu đến nói rằng:
“Giá bác bảo con gái bác cho tôi gì, thì mỗi cái gì, tôi mất cho một bát dầu”. Chị kia thấy nói thế mừng lắm, bằng lòng ngay.


Hai người đem nhau vào buồng, còn chị kia ở ngoài, chực sẵn đong dầu. Trước còn thấy gọi “đong... đong...” sau gọi đốc [thúc một] thôi: “đong! đong! đong! đong!”. Chị kia đong không kịp, dốc cả nồi của anh ta vào nồi của mình. Anh ta ở trong buồng ra, thấy gánh dầu mất cả, nghĩ ra một kế, cứ ngồi dựa hiên. Chị kia hỏi rằng: “Sau bác không về?”. Anh ta nói rằng: “Bác cho tôi ngồi tí đá”. Một lúc chồng về, anh hàng dầu đứng lên nói rằng: “Thưa ông, bà ở nhà mua của tôi gánh dầu, bảo đợi ông về ông giả tiền”. Chồng hỏi vợ rằng: “Nhà còn dầu, mua làm gì”. Vợ biết bị xỏ, không biết nói làm sao. Anh chồng bảo anh hàng dầu rằng: “Thôi bác bằng lòng đem bán chốn khác vậy”. Anh hàng dầu nói rằng: “Không mua sao không bảo trước. Bây giờ đã gần tối, tôi còn bán cho ai được nữa”. Anh chồng bất đắc dĩ phải đưa bọc phần việc làng cho anh ta, rồi đánh vợ. Vợ khóc thổn thức ra ngồi ngõ. Hàng dầu ta [...] phần đi một ít đường, gặp anh thợ hoạn lợn. Thợ hoạn hỏi rằng: “Bác đi ăn cỗ đâu mà có phần thế”. Hàng dầu nói rằng: “ấy, trong làng này có anh chàng chết, ai đem phó [viếng], bất cứ nhiều ít mà nói tử tế, thì vợ anh ta mời uống rượu mấy cho phần nữa”. Anh hoạn lợn tính tham ăn, mua ngay năm quả cau đem vào, thấy chị kia đương khóc ngoài ngõ, mới hỏi rằng: “Thôi, chẳng may bác trai bỏ đời về sớm, tôi cũng lấy làm ái ngại lắm, gọi là có năm quả cau đến phó bác ấy”. Anh chồng ở trong nhà đương tức mình, lại thấy anh thợ hoạn nói bậy, cầm đòn gánh ra đánh một hồi. Thợ hoạn đau quá, chạy được một thôi đường, lại gặp anh bán nồi rang, chắn đường hỏi rằng: “Làm sao bác chạy thế?”. Thợ hoạn tức quá nói xỏ rằng: “ấy, đường có quan quân, gặp ai cũng đánh, bác không chạy mau thì chúng nó đánh chết”. Anh bán nồi rang tưởng thật, cắm cổ mà chạy, xóc quá đến nỗi nồi rang hóa ra tan tành mất cả.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4284

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn