Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 38
04/09/2012

A.

Mr Miller had a shop in a big town. He sold ladies' clothes and he always had two or three shop girl to help him. They were always young, because they were cheaper than older women, but none of them worked for him for very long, because they were young, and they did not meet many boys in a women's shop.


Last month a pretty girl came to work for him. Her name was Helen, and she was very good.

After a few days, Mr Miller saw a young man come into the shop. He went straight to Helen, spoke to her for a few minutes and then went out of the shop again.

Mr Miler was rather surprised, and when the young man left, he went to Helen and said: "That young man didn't buy anything. What did he want to see?

Helen answered, "Me, at half past five"

B.

Ông Miller có một cửa hiệu ở một thị trấn lớn. Ông bán quần áo phụ nữ và bao giờ cũng có hai hay ba cô bán hàng giúp ông. Các cô rất trẻ vì thuê các cô rẻ hơn thuê các bà đứng tuổi. Nhưng chẳng có ai trong số các cô làm việc cho ông được lâu vì họ còn trẻ mà lại không gặp con trai trong cửa hiệu dành cho phụ nữ.

Tháng trước có một cô gái xinh đẹp đến làm việc cho ông. Tên cô là Helen. Cô rất tốt.

Vài ngày sau ông Miller thấy một thanh niên đi vào cửa hiệu. Anh ta đến thẳng chỗ Helen nói chuyện với cô vài phút rồi lại đi ra.

Ông Miller lấy làm ngạc nhiên và khi anh thanh niên đi khỏi ông tới chỗ Helen và nói: "Anh thanh niên kia chẳng mua gì cả. Anh ta muốn xem gì vậy?"

Helen trả lời: "Muốn gặp tôi lúc 5 h 30"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Mr Miller's shop was in a big town.

2. He had a lot of girls to help him.

3. The girls did not stay long.

4. Not many men came to the shop.

5. Helen was very good.

6. The young man came to buy a dress.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What did Mr Miller's shop sell?

2. Who worked there with him?

3. Why did he have young shop girls?

4. Why did none of them stay very long?

5. Who began to work in the shop last month?

6. What did the young man do when he came into the shop?

7. What did Mr. Miller ask Helen then?

8. What did Helen answer?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6616

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn