Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest. 6. Qui trình khởi tạo Exam
25/12/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bài viết này sẽ mô tả qui trình thực hiện công việc khởi tạo một kỳ thi (exam) của dịch vụ iCloudTest.


Để khởi tạo các Exam bạn cần phải:

- Đăng ký sử dụng dịch vụ iCloudTest của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

- Download, cài đặt và chạy phần mềm iCloud Test Manager.

Giao diện ban đầu của phần mềm như sau:

Sau khi đăng nhập vào dịch vụ bằng cách nháy vào nút lệnh bạn đã sẵn sàng khởi tạo các kỳ thi phục vụ công việc kiểm tra, đánh giá của mình.

Qui trình thực hiện như sau:

Nháy nút .

Giao diện của lệnh có dạng như hình sau:

Sau đây là mô tả các thông số cần để khởi tạo một kỳ thi.

- Mã kỳ thi.

Mỗi kỳ thi (exam) sẽ có 1 mã chính. Không cho phép 2 exam nào cùng mã. Mã này dùng làm tên truy cập chính cho thí sinh khi tiến hành thi.

Mã kỳ thi bao gồm 1 dãy ký tự liền nhau, không dấu cách, không phân biện chữ thường, chữ hoa. Chỉ nên sử dụng chữ cái, chữ số và các ký tự nối “-“, “_” để nối các ký tự.

- Tên kỳ thi.

Tên đầy đủ của kỳ thi. Có thể đặt tiếng Việt và có độ dài bất kỳ.

- Mật khẩu truy nhập kỳ thi (nhập 2 lần).

Mật khẩu truy cập kỳ thi. Học sinh cần nhập thông tin Mã và mật khẩu của kỳ thi để truy cập kỳ thi làm bài kiểm tra.

- Ngày khởi tạo và kết thúc.

Thời gian có hiệu lực và kết thúc kỳ thi.

Nháy chuột lên nút để nhập ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ thi.

Tất cả các hoạt động kiểm tra trực tuyến phải nằm trong khoảng giữa 2 thời gian này.

Chú ý:

- Khoảng thời gian sống của một Exam (kỳ thi) không được phép quá 60 ngày.

- Khoảng thời gian làm việc của kỳ thi được khởi tạo phải nằm trong thời gian có hiệu lực của dịch vụ iCloudTest hiện thời.

- Kiểu, mô hình kỳ thi.

Chọn 1 trong 2 kiểu:

1. Mô hình mở (Open Exam).

Là mô hình kỳ thi mà DS học sinh thi không cần cố định trước. HS có thể nhập họ tên của mình ngay tại thời điểm kiểm tra trực tuyến.

Tuy nhiên vẫn có thể nhập trước một phần DS học sinh thi cho kỳ thi này.

2. Mô hình đóng (Close Exam).

Là mô hình kỳ thi mà DS học sinh tham dự thi bắt buộc phải nhập từ trước. HS khi tiến hành thi sẽ phải đánh dấu tên của mình trong 1 DS cho trước.

- Thông tin ngày kiểm tra trực tuyến.

Đây là các thông tin liên quan đến thời gian tiến hành kiểm tra trực tuyến chính thức của kỳ thi.

Có 2 loại ngày kiểm tra.

1. Không qui định chặt.

Với mô hình này, HS có thể tiến hành kiểm tra trực tuyến vào bất cứ thời gian nào nằm giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ thi này.

>

Để khởi tạo các Exam bạn cần phải:

- Đăng ký sử dụng dịch vụ iCloudTest của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

- Download, cài đặt và chạy phần mềm iCloud Test Manager.

Giao diện ban đầu của phần mềm như sau:

Sau khi đăng nhập vào dịch vụ bằng cách nháy vào nút lệnh bạn đã sẵn sàng khởi tạo các kỳ thi phục vụ công việc kiểm tra, đánh giá của mình.

Qui trình thực hiện như sau:

Nháy nút .

Giao diện của lệnh có dạng như hình sau:

Sau đây là mô tả các thông số cần để khởi tạo một kỳ thi.

- Mã kỳ thi.

Mỗi kỳ thi (exam) sẽ có 1 mã chính. Không cho phép 2 exam nào cùng mã. Mã này dùng làm tên truy cập chính cho thí sinh khi tiến hành thi.

Mã kỳ thi bao gồm 1 dãy ký tự liền nhau, không dấu cách, không phân biện chữ thường, chữ hoa. Chỉ nên sử dụng chữ cái, chữ số và các ký tự nối “-“, “_” để nối các ký tự.

- Tên kỳ thi.

Tên đầy đủ của kỳ thi. Có thể đặt tiếng Việt và có độ dài bất kỳ.

- Mật khẩu truy nhập kỳ thi (nhập 2 lần).

Mật khẩu truy cập kỳ thi. Học sinh cần nhập thông tin Mã và mật khẩu của kỳ thi để truy cập kỳ thi làm bài kiểm tra.

- Ngày khởi tạo và kết thúc.

Thời gian có hiệu lực và kết thúc kỳ thi.

Nháy chuột lên nút để nhập ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ thi.

Tất cả các hoạt động kiểm tra trực tuyến phải nằm trong khoảng giữa 2 thời gian này.

Chú ý:

- Khoảng thời gian sống của một Exam (kỳ thi) không được phép quá 60 ngày.

- Khoảng thời gian làm việc của kỳ thi được khởi tạo phải nằm trong thời gian có hiệu lực của dịch vụ iCloudTest hiện thời.

- Kiểu, mô hình kỳ thi.

Chọn 1 trong 2 kiểu:

1. Mô hình mở (Open Exam).

Là mô hình kỳ thi mà DS học sinh thi không cần cố định trước. HS có thể nhập họ tên của mình ngay tại thời điểm kiểm tra trực tuyến.

Tuy nhiên vẫn có thể nhập trước một phần DS học sinh thi cho kỳ thi này.

2. Mô hình đóng (Close Exam).

Là mô hình kỳ thi mà DS học sinh tham dự thi bắt buộc phải nhập từ trước. HS khi tiến hành thi sẽ phải đánh dấu tên của mình trong 1 DS cho trước.

- Thông tin ngày kiểm tra trực tuyến.

Đây là các thông tin liên quan đến thời gian tiến hành kiểm tra trực tuyến chính thức của kỳ thi.

Có 2 loại ngày kiểm tra.

1. Không qui định chặt.

Với mô hình này, HS có thể tiến hành kiểm tra trực tuyến vào bất cứ thời gian nào nằm giữa 2 ngày bắt đầu và kết thúc của kỳ thi này.

2. Qui định chặt.

Với mô hình ngày và thời gian kiểm tra được qui định chặt chẽ. Mỗi kỳ thi được phép cài đặt maximum 3 lần kiểm tra, và với mỗi lần kiểm tra sẽ cần thiết lập thời gian thi chính xác.

Thời gian thí sinh bắt đầu làm bài thi phải nằm giữa 2 khoảng thời gian của lần thi này. Thời gian được qui định đến mức phút-giây.

- Thông tin về đề thi, đề kiểm tra.

Tại mục này sẽ nhập các thông tin liên quan đến đề kiểm tra của kỳ thi hiện thời. Mỗi kỳ thi sẽ được gán với một đề kiểm tra (các tệp qbt hoặc qbtz, các tệp này được khởi tạo bởi các phần mềm của giải pháp iQB).

Có 2 khả năng lựa chọn:

1. Qui định chặt đề thi.

Khi đó đề kiểm tra sẽ phải được tạo trước và gắn chặt vào kỳ thi và được lưu trữ trên đám mây. Cần thực hiện thao tác upload (đẩy) tệp đề kiểm tra lên đám mây.

Để thực hiện việc này hãy nháy chuột lên nút , sau đó chọn tệp đề thi, kiểm tra. Sau khi Upload tệp đề thi, giao diện sẽ hiện như sau:

Màn hình sẽ hiện các thông tin:

+ Mã đề thi.

+ Tên đề thi.

+ Mật khẩu đề thi.

Các thông tin này HS sẽ cần khi tiến hành kiểm tra.

2. Không qui định chặt đề thi

Đối với trường hợp này người quản trị kỳ thi không cần upload đề kiểm tra lên đám mây mà sẽ gửi trực tiếp đề kiểm tra này cho từng thí sinh tham gia thi. Các thí sinh này sẽ cần nạp đề kiểm tra này tại thời điểm tiến hành kiểm tra trực tuyến.

- Thông tin thêm về kết quả kiểm tra.

Tại khu vực này cần nhập các thông số:

+ Số chữ số thập phân kết quả thi.

+ Đánh dấu Kết quả làm bài thi tại để chỉ ra tên file và thư mục lưu trữ tệp lưu trữ kết quả thi tại local máy tính HS thi.

- Thông tin giáo viên phụ trách kỳ thi.

Bao gồm tên giáo viên phụ trách kỳ thi và email của giáo viên này. Trong một số trường hợp sau khi thi xong kết quả thi sẽ được gửi tự động từ máy tính của HS vào hòm thư điện tử của GV phụ trách.

Nhập xong bấm nút để kết thúc quá trình khởi tạo một kỳ thi.

2. Qui định chặt.

Với mô hình ngày và thời gian kiểm tra được qui định chặt chẽ. Mỗi kỳ thi được phép cài đặt maximum 3 lần kiểm tra, và với mỗi lần kiểm tra sẽ cần thiết lập thời gian thi chính xác.

Thời gian thí sinh bắt đầu làm bài thi phải nằm giữa 2 khoảng thời gian của lần thi này. Thời gian được qui định đến mức phút-giây.

- Thông tin về đề thi, đề kiểm tra.

Tại mục này sẽ nhập các thông tin liên quan đến đề kiểm tra của kỳ thi hiện thời. Mỗi kỳ thi sẽ được gán với một đề kiểm tra (các tệp qbt hoặc qbtz, các tệp này được khởi tạo bởi các phần mềm của giải pháp iQB).

Có 2 khả năng lựa chọn:

1. Qui định chặt đề thi.

Khi đó đề kiểm tra sẽ phải được tạo trước và gắn chặt vào kỳ thi và được lưu trữ trên đám mây. Cần thực hiện thao tác upload (đẩy) tệp đề kiểm tra lên đám mây.

Để thực hiện việc này hãy nháy chuột lên nút , sau đó chọn tệp đề thi, kiểm tra. Sau khi Upload tệp đề thi, giao diện sẽ hiện như sau:

Màn hình sẽ hiện các thông tin:

+ Mã đề thi.

+ Tên đề thi.

+ Mật khẩu đề thi.

Các thông tin này HS sẽ cần khi tiến hành kiểm tra.

2. Không qui định chặt đề thi

Đối với trường hợp này người quản trị kỳ thi không cần upload đề kiểm tra lên đám mây mà sẽ gửi trực tiếp đề kiểm tra này cho từng thí sinh tham gia thi. Các thí sinh này sẽ cần nạp đề kiểm tra này tại thời điểm tiến hành kiểm tra trực tuyến.

- Thông tin thêm về kết quả kiểm tra.

Tại khu vực này cần nhập các thông số:

+ Số chữ số thập phân kết quả thi.

+ Đánh dấu Kết quả làm bài thi tại để chỉ ra tên file và thư mục lưu trữ tệp lưu trữ kết quả thi tại local máy tính HS thi.

- Thông tin giáo viên phụ trách kỳ thi.

Bao gồm tên giáo viên phụ trách kỳ thi và email của giáo viên này. Trong một số trường hợp sau khi thi xong kết quả thi sẽ được gửi tự động từ máy tính của HS vào hòm thư điện tử của GV phụ trách.

Nhập xong bấm nút để kết thúc quá trình khởi tạo một kỳ thi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7420

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn