Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 7 – Trình diễn FORM Media-Show-2: Ghi nhớ học bài 2.
05/02/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Trong bài viết này sẽ mô tả FORM Ghi nhớ học bài 2, Form này được thiết kế riêng để hỗ trợ các dạng thông tin media như hình ảnh, âm thanh, video.


Chức năng FORM

FORM có chức năng thể hiện nội dung bài học dưới dạng dữ liệu multimedia chuẩn như hình ảnh, âm thanh và video.

Mỗi bộ dữ liệu của Form sẽ bao gồm 1 trong 3 dạng sau:

1. Một dãy các hình ảnh.

2. Một tệp (file) âm thanh.

3. Một tệp (file) video (phim).

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Dạng 1. Hình ảnh

FORM thể hiện một dãy các hình ảnh có dạng như hình dưới đây.

Thể hiện dữ liệu trên Form này như sau:

- Phía trên là tên chính của bài học.

- Chính giữa màn hình là khu vực thể hiện các hình ảnh. Nếu có nhiều hình ảnh thì nháy vào các nút tam giác ở hai bên để xem các tranh khác. Mỗi tranh có một tên hiện bên dưới bức tranh.

- Có thể nhập thông tin bổ sung là văn bản cho bài học này. Nháy nút để hiện thông tin văn bản này phía dưới màn hình.

- Nháy nút để chuyển đến trang Web có liên quan đến bài học này.

- Nháy nút để phóng to toàn màn hình.

Dạng 2. Âm thanh

Form thể hiện một tệp âm thanh (giọng nói, bài hát, ....).

Thể hiện dữ liệu trên Form này như sau:

- Phía trên là tên chính của bài học.

- Chính giữa màn hình là khu vực thể hiện âm thanh. Nháy nút để bắt đầu nghe âm thanh. Nháy nút để dừng lại. Có thể nghe lại tệp âm thanh này nhiều lần.

- Có thể nhập thông tin bổ sung là văn bản cho bài học này. Nháy nút để hiện thông tin văn bản này phía dưới màn hình.

- Nháy nút để chuyển đến trang Web có liên quan đến bài học này.

- Nháy nút để phóng to toàn màn hình.

Dạng 3. Video (phim)

Form thể hiện một video như hình sau:

Thể hiện dữ liệu trên Form này như sau:

- Phía trên là tên chính của bài học.

- Chính giữa màn hình là khu vực thể hiện đoạn phim. Điều khiển hoạt động của video tương tự như các phần mềm thể hiện video chuẩn khác.

- Có thể nhập thông tin bổ sung là văn bản cho bài học này. Nháy nút để hiện thông tin văn bản này phía dưới màn hình.

- Nháy nút để chuyển đến trang Web có liên quan đến bài học này.

- Nháy nút để phóng to toàn màn hình.

Form này chỉ hỗ trợ cho việc nhập dữ liệu trực tiếp.

Cho phép nhập 1 hay nhiều bộ dữ liệu. Muốn bổ sung thêm 1 bộ dữ liệu nháy nút +.

Muốn xóa bớt 1 bộ dữ liệu nháy nút -.

Với mỗi bộ dữ liệu cần nhập các thông tin sau:

- Nhập thông tin Kiểu dữ liệu. Chọn 1 trong 3 kiểu.

- Nhập Tên bài học. Tên bài học sẽ hiện ngay phía trên của Form khi thể hiện bài học.

- Nhập Thông tin bổ sung cho nội dung bài học.

- Nhập thông tin liên kết tại Hyperlink. Tại vị trí này sẽ điền địa chỉ của một trang Web liên kết với bài học này.

- Với kiểu thông tin Hình ảnh, cần nhập dãy các hình ảnh tại vị trí:

Nháy nút Bổ sung để thêm hình ảnh vào dãy. Nút Sửa để nhập lại tên của hình ảnh này. Muốn xóa chọn hình trong dãy và nháy Xóa.

- Với kiểu thông tin Âm thanh thì cần nhập tên tệp âm thanh tại vị trí sau:

Nháy nút Bổ sung để tìm tệp âm thanh. Nhập thông tin của tệp này ngay bên cạnh.

- Với kiểu thông tin Video thì cần nhập tên tệp âm thanh tại vị trí sau:

Nháy nút Bổ sung để tìm tệp Video. Nhập thông tin của tệp này ngay bên cạnh.

- Muốn ghi lại toàn bộ dữ liệu ra tệp, nhập tên tệp này tại vị trí Tên tệp dữ liệu.

- Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7474

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn