Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phân loại dữ liệu và thông tin quản lý đào tạo nhà trường trong phần mềm School Viewer
04/03/2008

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Trong phần này sẽ mô tả và phân loại các kiểu dữ liệu và thông tin chính của phần mềm School Viewer.


1. Thông tin dữ liệu hệ thống nhà trường

Thông tin dữ liệu hệ thống (chung) của nhà trường là những thông tin được nhập một lần và dùng lâu dài trong nhà trường. Thông thường đây là những dữ liệu ít thay đổi theo thời gian của nhà trường. Danh sách các dữ liệu chung của một nhà trường bao gồm:

- DS các môn học.

- DS các lớp học.

- DS giáo viên.

- DS các nhóm, tổ giáo viên.

- DS các khối lớp.

- Thông tin chung và tổng thể về nhà trường như tên trường, loại trường, địa chỉ, điện thoại, tên hiệu trưởng, ...

Toàn bộ thông tin hệ thống chung nhà trường đều được nhập từ thực đơn Hệ thống, bảng chọn thực đơn này có khuôn dạng như sau.

Chú ý quan trọng:

- Các thông chung, gốc của nhà trường như DS môn học, lớp học và giáo viên dùng để tự động sinh ra bảng danh sách thông tin môn, lớp và giáo viên tương ứng của từng năm học cụ thể.

- Thông tin chung nhà trường được lưu trong tệp dữ liệu chung của nhà trường với tên tệp là .SVD.

2. Thông tin lưu trữ dữ liệu học tập chính của học sinh trong nhà trường

Với mỗi học sinh học trong nhà trường các thông tin sau được lưu trữ trong phần mềm School Viewer:

- Lý lịch chi tiết của học sinh.

- Thông tin và trạng thái học tập của HS qua các năm học.

- Điểm số chi tiết của HS qua các năm học.

- Các loại điểm trung bình, hạnh kiểm, phân loại học lực, danh hiệu thi đua của HS qua các năm học.

- Các thông tin quản lý HS chi tiết như ngày nghỉ, tiết nghỉ, chuyển trường, thôi học, chuyển lớp.

- Thông tin thi lại môn học.

- Thông tin đăng bộ học sinh.

- Thông tin tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của HS.

Các thông tin trên được lưu trữ trong tập dữ liệu chung và dữ liệu năm học của nhà trường theo phân bổ của bảng sau.

Bảng phân loại và lưu trữ thông tin học tập của HS trong School Viewer.

3. Các thông tin dữ liệu năm học

Với mỗi năm học, phần mềm sẽ tạo ra một tệp dữ liệu lưu toàn bộ thông tin, dữ liệu chính của năm học này. Tệp dữ liệu năm học có tên +.SVD. Ví dụ nếu nhà trường có tệp dữ liệu chung là NQ.SVD thì các tệp dữ liệu năm học sẽ có dạng NQ2005.SVD, NQ2006.SVD, NQ2007.SVD, ....

Tệp dữ liệu thông tin năm học sẽ lưu trữ các thông tin sau:

- DS môn học, lớp học, giáo viên tương ứng với năm học cụ thể này.

- DS học sinh nhà trường đang học trong năm hiện thời.

- Các thông tin liên quan đến phân bổ môn học cho các lớp học, GVCN, cách thức tiến hành phân loại học tập, cách tính điểm trong nhà trường. Các thông tin loại này được gọi chung là thông tin tham chiếu học tập trong năm học hiện thời.

- Toàn bộ điểm chi tiết của HS trong quá trình học tập của năm học.

- Toàn bộ điểm tổng kết, trung bình, hạnh kiểm và xếp loại học lực của HS trong năm học hiện thời.

- Toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến học sinh như nghỉ học, chuyển lớp, chuyển trường, ...

Chú ý quan trọng:

- Cần phân biệt rõ các thông tin về DS lớp học, môn học, giáo viên, học sinh trong năm học hiện thời và trong dữ liệu chung nhà trường. Bảng sau mô tả ý nghĩa của các thông tin này được lưu trữ trong các tệp dữ liệu chung và dữ liệu năm học của nhà trường.

- Với mỗi năm học, thông tin của năm học này sẽ được lưu trữ trong tệp có tên .svd, ví dụ LQD2008.SVD.

4. Khái niệm hệ đào tạo

Hệ đào tạo là một khái niệm quan trọng của phần mềm School Viewer dùng để xác định các qui tắc chính tính toán điểm trung bình, phân loại học lực cho học sinh trong nhà trường.

Mỗi lớp học trong trường sẽ phải gắn kết với một Hệ đào tạo nhất định.

Trong SVR phiên bản 5.0, các Hệ đào tạo sau đã được tự động khởi tạo sẵn trong phần mềm:

Như vậy từ năm học 2008-2009 trên toàn quốc sẽ chỉ còn lại 4 hệ đào tạo sau: TIEUHOC, THCS, THPT và THPT-KT.

5. Phân loại học lực học sinh và danh hiệu thi đua

Phân loại học lực và xét danh hiệu thi đua cho mỗi học sinh được tự động tính toán theo mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xét này sẽ dựa trên bộ dữ liệu là các Tiêu chuẩn phân loại học lực (TCPLHL) và Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua (TCDHTD).

Trong phần mềm School Viewer, người dùng có thể tự định nghĩa và tạo ra nhiều TCPLHL và TCDHTD. Mỗi lớp học sẽ phải gán với một thông tin TCPLHL và một TCDHTD.

Mỗi TCPLHL và TCDHTD sẽ được gán cùng với Hệ đào tạo.

Sơ đồ sau cho ta nhìn thấy mối quan hệ giữa Lớp học, Hệ đào tạo, TCPLHL và TCDHTD.

Màn hình sau (thuộc tính Lớp học) chỉ ra vị trí gán Hệ đào tạo, TCPLHL và TCDHTD cho từng lớp học của năm học hiện thời.

Thông tin về các Tiêu chuẩn PLHL, DHTD và thông tin gán như hình trên được lưu trữ trong tệp dữ liệu năm học của nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=1861

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn