Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Khái niệm, mô hình bảng hệ số môn học độc lập trong phần mềm School Viewer
27/04/2008

Bảng hệ số môn học là gì và dùng để làm gì? Trong phần này sẽ mô tả khái niệm này, ý nghĩa và cách sử dụng trong phần mềm School Viewer.

Bảng hệ số môn học độc lập (hay còn gọi là kiểu hệ số môn học) là một khái niệm mới được đưa vào phiên bản SVR 5.0 dùng để áp dụng tính giá trị Trung bình các môn (TBCM) học kỳ và cả năm cho mô hình tính toán mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


Mô hình tính điểm trung bình các môn (TBCM) cũ

Trong các mô hình nhà trường Việt Nam từ năm 2007 trở về trước (các hệ đào tạo THPT cũ, THPT phân ban thí điểm, THCS cũ, THPT Kỹ thuật, việc tính giá trị TBCM theo học kỳ và cả năm được tính như sau:

- TBCM học kỳ được tính theo TBM các môn học trong học kỳ đó với hệ số môn học tương ứng.

ở đây tổng lấy theo tất cả các môn học có tính TBM học kỳ. Bảng hệ số môn học được lấy và tính toán theo từng lớp học và dùng chung cho cả học kỳ I và học kỳ II.

- TBCM cả năm được tính theo công thức:

Trong công thức (**) các hệ số tính cho học kỳ 1 và học kỳ 2 được phép nhập, điều chính trong lệnh Thuộc tính môn học.

Mô hình tính điểm trung bình các môn (TBCM) mới (hệ THPT, THCS)

Từ năm học 2008-2009, theo quyết định 40 của Bộ Giáo dục & đào tạo, việc tính điểm TBCM có sự thay đổi.

- Công thức tính TBCM theo từng học kỳ không thay đổi, theo công thức (*).

- Cách tính TBCMCN thay đổi theo công thức sau:

Vì sao cần có bảng hệ số môn học độc lập?

Như vậy trong mô hình mới (áp dụng cho các hệ đào tạo THCS và THPT mới) việc tính TBCM học kỳ và cả năm đều được tính thông qua một bảng hệ số môn học. Bảng hệ số môn học dùng để tính TBCM theo các công thức (*), (***) được lấy mặc định từ bảng hệ số môn học của từng lớp học (lệnh Thuộc tính môn học).

Tuy nhiên trên thực tế có thể xảy ra các trường hợp ngoại lệ sau đây:

- Một lớp học có thể có những thay đổi hệ số môn học từ học kỳ 1 sang học kỳ 2 và cả năm. Hay nói cách khác việc tính TBCM học kỳ và cả năm có thể sử dụng các bảng hệ số môn học khác nhau đối với cùng một lớp học.

- Một hoặc một số học sinh cần được tính TBCM theo bảng hệ số môn học khác với các học sinh còn lại của lớp học này. Khi đó việc tính TBCM của học sinh này không thể theo bảng hệ số môn học chung của lớp được.

Trong các trường hợp vừa nêu trên, giải pháp tính TBCM là theo một bảng hệ số môn học mới. Bảng hệ số môn học này sẽ được sử dụng để tính TBCM học kỳ và cả năm cho từng học sinh, một nhóm học sinh hoặc cả một lớp, khối lớp.

Bảng hệ số môn học độc lập hay còn gọi là Kiểu hệ số môn học được người dùng định nghĩa trong phần mềm SVR, được lưu trữ độc lập và được sử dụng bất cứ lúc nào.

Lệnh nhập, điều chính Bảng hệ số môn học độc lập

Thực hiện lệnh: Nhập dữ liệu ---> Dữ liệu tham chiếu ---> Kiểu hệ số môn học.

Màn hình khởi tạo, nhập, điều chỉnh bảng hệ số môn học độc lập có dạng như hình dưới đây.

Trong khung chính của cửa sổ trên ta sẽ nhìn thấy một DS các kiểu hệ số môn học. Nháy chuột vào một dòng để xem và điều chỉnh bảng hệ số này.

Muốn tạo một kiểu hệ số môn học mới nháy nút Tạo mới và nhập Mã và Tên kiểu hệ số trong khung thông tin phải.

Muốn xóa một kiểu hệ số có trong danh sách chọn kiểu hệ số này và nhấn nút Xóa.

Nhấn nút Nhập thông tin hệ số môn học để vào màn hình nhập, sửa chi tiết hế số môn học cho kiểu hệ số này. Với mỗi môn học cần nhập 3 hệ số của môn học này cho học kỳ I, học kỳ II và cả năm.

Nhấn nút Cập nhật để ghi lại các thay đổi.

Sau khi nhập xong nhấn nút Đóng để kết thúc lệnh nhập, điều chỉnh bảng hệ số môn học. Dưới đây là cửa sổ nhập các hệ số môn học chi tiết cho bảng hệ số.

Nút Đúng cho các môn khác dùng để sao chép hệ số của môn học này cho các môn học khác.

Bảng hệ số môn học được dùng để tính TBCM như thế nào?

Công việc tính điểm TBCM học kỳ và cả năm được tính theo bảng hệ số đặc biệt trong các trường hợp sau:

- Trong các màn hình nhập điểm HS, người dùng sẽ dùng một số tính năng và lệnh đặc biệt để tính các giá trị điểm TBCM không theo bảng hệ số môn học bình thường, mà theo các kiểu hệ số môn học đặc biệt. Việc tính toán này được thực hiện theo từng học sinh.

- Phần mềm SVR 5.0 đã đưa vào một lệnh riêng dùng để tính TBCM cho trường hợp này, đó là lệnh: Tính điểm TBCM theo các trường hợp đặc biệt từ thực đơn Công cụ.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=2015

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn