Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhập tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua (TCDHTD) trong School Viewer
27/04/2008

Tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua (TCDHTD), đóng vai trò tương tự như TCPLHL, dùng để lưu trữ các thông số tính toán xét danh hiệu thi đua cho học sinh trong nhà trường.

TCDHTD được phần mềm School Viewer thiết kế mở, cho phép người dùng tạo mới và điều chỉnh theo ý muốn.


- Phần mềm cho phép người dùng tạo ra nhiều TCDHTD khác nhau dùng trong nhà trường.

- Mỗi lớp học được gán với một TCDHTD duy nhất dùng để xét danh hiệu thi đua cho các học sinh trong lớp học này.

- Người dùng được phép thay đổi thông số của các TCDHTD và được phép gán các TCDHTD này cho bất kỳ lớp học nào.

- Khác với TCPLHL, TCDHTD không phụ thuộc vào hệ đào tạo cụ thể nào.

Lệnh nhập, điều chỉnh tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua được thực hiện từ thực đơn: Nhập dữ liệu ---> Dữ liệu tham chiếu ---> Tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua.

Màn hình hiện danh sách các DHTD hiện có trong phần mềm.

Để tạo mới một TCDHTD nhấn nút Tạo mới.

Muốn xóa một TCDHTD thì nháy chọn tiêu chuẩn này trong danh sách và nhấn nút Xóa.

Muốn điều chỉnh TCDHTD thì nháy chọn tiêu chuẩn này trong danh sách và nhấn nút Sửa.

Mỗi TCDHTD sẽ bao gồm một hay nhiều Danh hiệu thi đua, mỗi danh hiệu thi đua sẽ gắn liền với các tiêu chí tương ứng.

Màn hình sau cho phép xem, nhập và thay đổi thông tin chi tiết của một TCDHTD.

Đối với tiêu chuẩn hệ thống đã có sẵn TCVN thì chỉ được phép xem mà không thay đổi mã, số cấp và tên các danh hiệu thi đua cụ thể.

Để nhập các tiêu chuẩn cụ thể nháy chọn tên danh hiệu thi đua trong danh sách và nhấn nút Tiêu chuẩn xét.

Màn hình nhập tiêu chuẩn xét cụ thể có dạng sau:

Các thao tác trên màn hình này:

- Chọn kiểu của TCDHTD: chọn giữa Theo nhóm môn học hoặc Theo từng môn học.

Kiểu Theo nhóm môn học: tiêu chuẩn xét DHTĐ sẽ đi kèm với các ràng buộc của điểm TBM của các nhóm môn học.

Kiểu Theo từng môn học: tiêu chuẩn xét DHTĐ sẽ đi kèm với các ràng buộc của điểm TBM của từng môn học cụ thể.

Hiện tại cả hai Tiêu chuẩn xét DHTD của Việt Nam không xét đến TBM các môn học cụ thể mà chỉ xét thông qua phân loại học lực và hạnh kiểm. Do vậy kiểu của TCDHTĐ tạm thời chưa cần chú ý đến.

- Nhập yêu cầu về Phân loại học lựcHạnh kiểm tối thiểu cho từng mức danh hiệu thi đua. Đây là vị trí quan trọng nhất cần nhập và điều chỉnh.

- Nhập, điều chỉnh thông tin môn học chi tiết theo từng kiểu TCDHTD. Nếu kiểu DHTD là Theo nhóm môn học thì nhập thông tin tại vị trí Thông tin nhóm môn học. Nếu kiểu DHTD là Theo từng môn học thì nháy nút Thông tin chi tiết môn học để nhập yêu cầu TBM cho từng môn cụ thể.

- Nhấn nút Cập nhập để ghi lại các thông tin đã thay đổi.

- Nháy nút Đóng để kết thúc việc nhập thông số chi tiết.

Chú ý quan trọng:

Trong SVR đã có sẵn TCDHTD hệ thống với mã TCVN đã được nhập các thông số chính xác cho việc xét danh hiệu thi đua. Các nhà trường không cần thay đổi tiêu chuẩn này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=2017

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn