Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tự động tính toán điểm TBM, TBCM, PLHL và DHTD trong School Viewer
05/05/2008

Trong phần mềm School Viewer, sau khi nhập điểm và hạnh kiểm học sinh, phần mềm sẽ tự động tính toán tất cả các giá trị còn lại:

- Trung bình môn học theo học kỳ và cả năm cho mỗi học sinh và theo mỗi môn học.

- Trung bình các môn theo học kỳ và cả năm cho mỗi học sinh.

- Xét Phân loại học lực theo học kỳ và cả năm cho mỗi học sinh.

- Xét Danh hiệu thi đua cho mỗi học sinh.


Trong bài viết này sẽ mô tả các thao tác và lệnh tính toán điểm tự đông trong phần mềm School Viewer.

Tự động tính toán trong các cửa sổ nhập điểm

Trong các cửa sổ nhập điểm chính của phần mềm (Nhập điểm theo Môn - Lớp, Sổ ghi điểm giáo viên, sổ cái lớp) việc tính toán điểm trung bình được tính như sau:

- Lệnh Nhập điểm theo Môn - Lớp: tính điểm TB môn học theo từng học kỳ.

- Lệnh Sổ điểm Giáo viên: tính điểm TB môn học theo từng học kỳ.

- Lệnh Sổ Cái Lớp: tính TB môn theo từng học kỳ và cả năm, tính TBCM theo từng học kỳ và cả năm học.

Cách tính điểm TB tự động trong các cửa sổ nhập liệu này được thực hiện như sau:

(1) Lệnh nhập trực tiếp điểm học sinh theo Môn học - Lớp học.

Vị trí lệnh: Nhập dữ liệu --> Nhập điểm Học kỳ I/II

Cho phép tính điểm TB môn học (theo học kỳ hiện thời) cho toàn lớp học hoặc cho từng học sinh.

(2) Lệnh nhập điểm theo sổ điểm Giáo viên

Vị trí lệnh: Xem trực tuyến --> Sổ Ghi điểm Giáo viên (Ctrl+G)

Cho phép tính điểm TB môn học (theo học kỳ hiện thời) cho toàn lớp học hoặc cho từng học sinh.

(3) Lệnh nhập điểm theo Sổ Cái Lớp

Vị trí lệnh: Xem trực tuyến --> Sổ Cái (sổ Ghi điểm) Lớp (Ctrl+C)

Lệnh này cho phép xem và tính điểm TB môn học và điểm TB các môn học theo từng học kỳ và cả năm cho toàn lớp học hoặc từng học sinh.

Chức năng xem, nhập và tính điểm TB môn học theo học kỳ.

Chức năng tự động tính điểm trung bình các môn (TBCM), xét phân loại học lực theo từng học kỳ và cả năm cho toàn lớp hoặc mỗi học sinh.

Màn hình sau đây cho phép xem điểm TBM của các môn học và tự động tính điểm TBCM, tự động xét PLHL của toàn lớp hoặc từng học sinh.

Trong cửa sổ trên phần mềm cho phép thực hiện các thao tác tính điểm tự động như sau:

- Nháy đúp chuột trên ô lưới sẽ tự động tính toán lại giá trị ô lưới này cho học sinh hiện thời.

- Nháy đúp chuột trên ô tại hàng tiêu đề sẽ tính toán lại giá trị cột hiện thời cho tất cả học sinh trong lớp học.

(4) Tính TBCM theo bảng hệ số độc lập trong lệnh Sổ Cái Lớp

Nếu lớp học hiện thời nằm trong các hệ đào tạo THCS hoặc THPT thì việc tính toán điểm TBCM cho từng học sinh hoặc toàn lớp học có thể được tính theo bảng hệ số độc lập khác với cách tính thông thường là theo bảng hệ số lớp.

Đối với các hệ đào tạo mới THCS và THPT việc tính toán giá trị TBCMCN được tính theo quyết định 40 của Bộ Giáo dục & Đào tạo có sự thay đổi so với cách tính TMCMCN của các hệ cũ (TCVN, THPT-A, THPT-C. THPTKT).

Cách tính TBCM và TBCMCN mặc định (của hệ THCS, THPT mới)

Theo cách tính mặc định (sử dụng cách làm như đã nêu trên, nháy đúp chuột lên ô lưới), TBCM học kỳ và cả năm được tính theo một bảng hệ số môn học duy nhất chung của lớp học. Bảng hệ số này được cập nhật từ lệnh Thuộc tính Môn học.

Cách tính theo bảng hệ số độc lập

Là cách tính điểm TBCM học kỳ và cả năm theo các bảng (kiểu) hệ số độc lập được nhập bởi lệnh Kiểu hệ số môn học. Mỗi bảng hệ số môn học độc lập này sẽ bao gồm 3 cột hệ số riêng biệt cho học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm.

Sau đây là mô tả thao tác tính điểm TBCM theo bảng hệ số đặc biệt cho toàn lớp hoặc từng học sinh trong cửa sổ lệnh Sổ cái lớp. Điều kiện để thực hiện lệnh này là lớp hiện thời phải thuộc hệ đào tạo THCS hoặc THPT mới.

- Nháy chuột phải lên ô tính TBCM, ta sẽ thấy xuất hiện một thực đơn nhỏ bao gồm 2 chức năng.

- Chọn chức năng: Tính điểm TBCM theo bảng hệ số để chuẩn bị tính toán TBCM theo cách mới.

- Trong cửa sổ xuất hiện sau đó chọn kiểu hệ số cần tính toán trong danh sách tại vị trí Kiểu hệ số môn học.

- Có thể xem chi tiết các hệ số môn học cụ thể ngay trong cửa sổ này nhưng không sửa được.

- Nhấn nút Đồng ý để tiến hành tính toán.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=2056

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn