Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhập, điều chỉnh các thông tin tham chiếu chính cho năm học hiện thời: Phân loại điểm
25/04/2008

Ngoài hai công việc gán thuộc tính quan trọng nhất của phần mềm SVR là thuộc tính lớpthuộc tính Môn học - Lớp, trong phần mềm SVR còn có rất nhiều tham số, thông số tham chiếu quan trọng khác mà người dùng cần biết và nắm vững. Các thông số này sẽ được gán các giá trị mặc định phù hợp với đại đa số các nhà trường trên thực tế. Tuy nhiên các trường hợp đặc biệt luôn xuất hiện trên thực tế và người dùng cần nắm vững để thay đổi khi có nhu cầu.


1. Phân loại điểm

Trong mô hình quản lý Học tập của học sinh trong phần mềm School Viewer, điểm số học sinh là một phái niệm trung tâm, rất quan trọng. Mỗi giá trị điểm của học sinh trong phần mềm sẽ là một đối tượng để phần mềm quản lý. Mô hình các thông số, thuộc tính của điểm học sinh được thể hiện trong hình dưới đây.

Như vậy Phân loại điểm là một đặc tính hay tham số của điểm học sinh. Việc phân loại điểm đã được phần mềm tạo sẵn theo đúng qui định của Bộ Giáo dục & đào tạo.

Có thể hiểu đơn giản Phân loại điểm trong phần mềm SVR như sau:

Trong SVR, mỗi điểm số của HS sẽ phải thuộc về một loại (kiểu) điểm nhất định. Các kiểu điểm thường dùng nhất là điểm Miệng, điểm 15 phút, điểm Thực hành, điểm 1 tiết, điểm Thi Học kỳ. Các phân loại điểm vừa nêu trên được gọi là các kiểu điểm Hệ thống. Với các kiểu điểm Hệ thống này người dùng chỉ được phép thay đổi các thuộc tính, tuy nhiên không được xóa.

Thuộc tính của mỗi loại điểm sẽ bao gồm:

Tên loại điểm.

Giá trị điểm số lớn nhất (mặc định = 10).

Hệ số điểm: Hệ số này dùng để xác định sự tham gia của loại điểm này trong việc tính điểm TB môn học. Người dùng có thể thay đổi giá trị hệ số này.

Có thể hiện hay không trên màn hình nhập điểm. Mặc định tất cả các loại điểm hệ thống đều được hiện trong các màn hình nhập điểm. Người dùng có thể điều khiển việc cho hiện hay không giá trị điểm này.

Số điểm tối thiểu, số điểm tối đa. Hãy chú ý đến thuộc tính số điểm tối đa. Giá trị này sẽ qui định số cột cho phép nhập điểm loại này trên các màn hình nhập điểm. Người dùng có thể thay đổi giá trị này để tạo khuôn cho lưới nhập điểm trên màn hình.

Kiểu giá trị điểm (nguyên hay thập phân).

Số chữ số thập phân của kiểu điểm. Thông số này chỉ có ý nghĩa khi kiểu giá trị loại điểm là thập phân.

Ngoài kiểu (loại) điểm hệ thống, phần mềm còn cho phép người dùng tạo ra các loại điểm tự định nghĩa khác dùng trong nhà trường. Đây là các loại điểm được sử dụng bổ sung không dùng để tính toán điểm TB môn học. Trên thực tế rất ít trường hợp các nhà trường sử dụng loại điểm tự định nghĩa này. Điểm tự định nghĩa sẽ được nhập trong một chức năng riêng biệt của phần mềm.

2. Nhập, điều chỉnh Phân loại điểm

Để vào màn hình nhập, điều chỉnh phân loại điểm hãy thực hiện lệnh: Nhập dữ liệu --> Dữ liệu tham chiếu --> Phân loại điểm năm học.

Màn hình nhập phân loại điểm năm học có dạng như hình dưới đây:

Nhấn các nút , để chuyển xem, điều chỉnh các phân loại điểm khác nhau có trong phần mềm. Sau khi sửa thông tin bấm nút Cập nhật để ghi lại kết quả. Muốn tạo thêm một loại điểm tự định nghĩa hãy bấm nút Nhập mới và thực hiện các công việc nhập dữ liệu như trên.

Nút Bộ lọc tính toán dùng để đặt lại các thông số của loại điểm này tham gia vào các việc tính toán của phần mềm.

Chú ý:

Tại vị trí Kiểu điểm hệ thống có hai lựa chọn: điểm cá nhân và điểm cả lớp. Trong phiên bản SVR hiện thời chưa hỗ trợ loại điểm cả lớp.

Bấm nút Đóng để thoát khỏi lệnh.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2008

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn