Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi tôi dùng chức năng kiểm tra việc đánh giá thời khóa biểu giáo viên, tôi thấy rất không hợp lý. Xin hãy giải thích cho tôi điều vô lý này.
04/04/2006

Trả lời:
Thực ra, TKB 4.0 đánh giá mức độ "tốt", "xấu" của Thời khoá biểu của một Giáo viên dựa vào giá trị của hàm số CFT(). Hàm này được tính bởi một loạt các tham số rất phức tạp và hoàn toàn dựa vào trạng thái của Thời khoá biểu, không cần thiết đối với người sử dụng phải hiểu công thức tính mà chỉ cần biết ý nghĩa của hàm .
Tóm lại, theo quan điểm của chúng tôi, một TKB được gọi là "tốt" nếu nó không vi phạm các yêu cầu, ràng buộc hoặc nếu có thì ở dưới mức cho phép. Ngược lại, Thời khóa biểu được coi là tốt.
Hàm đánh giá TKB phụ thuộc vào một số hệ số có thể thay đổi được từ lệnh Main-->Options. Thay đổi các hệ số này bạn có thể thay đổi được cách tính hàm đánh giá TKB. Như đã trình bày nhiều lần trong các tài liệu về Thời khóa biểu, cách đánh giá tính "xấu", "tốt" của một TKB phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố chủ quan của con người. Việc thay đổi các hệ số như đã nói trên tuỳ thuộc vào cách đánh giá của người xếp TKB. Bạn có thể xem thêm thông tin từ phần trả lời Câu hỏi 72 hoặc từ nội dung về việc đánh giá Thời khóa biểu trong các tài liệu TKB User Guide hoặc What's new.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=206

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn