Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Làm việc với Sổ ghi điểm giáo viên trong phần mềm School Viewer
25/07/2008

Sổ Ghi điểm Giáo viên là chức năng cho phép các giáo viên nhập điểm cho học sinh các lớp học theo môn học mà mình phụ trách. Đây là một chức năng đặc biệt chỉ có trong phần mềm School Viewer. Chức năng này có ý nghĩa như sau:


- Cho phép các giáo viên trong nhà trường độc lập nhập dữ liệu điểm học sinh cho các môn học mình phụ trách.

- Là một công cụ cho mọi giáo viên trong nhà trường tham gia quản lý điểm học sinh cùng với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu.

Chú ý:

Muốn thực hiện được chức năng Sổ Ghi điểm giáo viên cần nhập bảng phân công chuyên môn giảng dạy vào phần mềm. Việc nhập bảng PCGD có thể thực hiện bằng cách nhập trực tiếp hoặc bằng cách chuyển nhập dữ liệu thời khóa biểu từ dữ liệu phần mềm TKB vào SVR.

Cách thực hiện lệnh:

Từ thực đơn thực hiện: Xem trực tuyến --> Sổ ghi điểm giáo viên hoặc nháy nút trên thanh công cụ chính của phần mềm.

Hoặc có thể gõ tổ hợp phím Ctrl-G.

Cửa sổ nhỏ sau xuất hiện để chọn Giáo viên, Môn học và Lớp học.

Chú ý: Bộ dữ liệu Giáo viên – Môn – Lớp học được lấy từ bảng PCGD, người dùng không thể chọn bất kỳ.

Màn hình chính của lệnh hoàn toàn giống như các màn hình nhập điểm chi tiết môn học học sinh của phần mềm SVR.

Giáo viên có thể thực hiện được các công việc sau trong màn hình nhập điểm này:

- Thay đổi thứ tự học sinh trên lưới nhập điểm sao cho trùng khít với sổ điểm lớp học. Việc này sẽ giúp cho qua trình nhập điểm trực tiếp nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Nhập trực tiếp điểm học sinh trên lưới điểm. Có thể chọn một trong 2 cách nhập: nhập theo cột dọc ( ) hoặc theo hàng ngang ( ).

- Có thể chọn phím nóng dùng để nhập điểm 10 ( ).

- Chuyển nhập bảng điểm từ Excel File hoặc xuất bảng điểm ra Excel ( ).

- In ấn toàn bộ lưới điểm trên màn hình ra máy in ( ).

- Thực hiện việc tính toán tự động điểm trung bình môn học cho toàn bộ lớp hoặc cho từng học sinh.

- Thực hiện các tiện ích nhập điểm quen thuộc như: xóa toàn bộ một cột điểm, dịch chuyển, sao chép một cột điểm sang cột khác cùng loại hoặc khác loại điểm.

- Thay đổi thông tin của từng giá trị điểm.

- Nhập nhận xét của giáo viên đối với từng học sinh trong lớp học.

- Thực hiện các thống kê liên quan đến tình trạng nhập điểm cho lớp hiện thời với môn học hiện thời.

Tất cả các chức năng trên đây đã được trình bày trong lệnh Nhập điểm trực tiếp học sinh theo môn học.

Muốn chuyển sang môn khác, lớp khác hoặc giáo viên khác hãy nháy nút để chọn lại Giáo viên, Môn học và Lớp học.

Để thoát khỏi lệnh nháy nút trên thanh công cụ.

Chú ý quan trọng:

Lệnh Sổ ghi điểm Giáo viên không có chức năng in đúng mẫu Sổ điểm Giáo viên theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thực hiện được công việc này hãy thực hiện lệnh:

Công cụ --> In ấn các mẫu --> In sổ điểm Giáo viên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2351

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn