Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

School Viewer: Nhập điểm theo từng giáo viên và TMark
01/08/2008

Bên cạnh khái niệm điểm lớp, phần mềm SVR còn đưa ra một loại tệp dữ liệu điểm mới: tệp điểm giáo viên. Mỗi giáo viên sẽ tương ứng với một tệp dữ liệu điểm dạng *.TDF. Tệp này sẽ lưu trữ tất cả các điểm theo môn/lớp mà giáo viên này đang dạy. Hay nói cách khác tệp TDF chứa điểm nằm trong Sổ điểm Giáo viên.


Phần mềm TMARK được dùng để nhập điểm vào các tệp điểm giáo viên TDF.

1. Khởi tạo tệp điểm giáo viên *.TDF

- Từ thực đơn thực hiện lệnh:

Công cụ --> Dữ liệu điểm --> Theo giáo viên --> Khởi tạo dữ liệu điểm.

 

- Hộp hội thoại Khởi tạo tệp TDF bước 1 xuất hiện có dạng.

 

Chọn giáo viên cần tạo tệp điểm và nháy nút Tiếp tục.

- Cửa sổ tạo tệp TDF bước 2 có dạng như sau:

 

Tại bước này cần chọn các lớp và môn học mà giáo viên này đảm nhiệm.

Nếu đã nhập bảng PCGD trong SVR thì thông tin về các lớp/môn học do giáo viên này dạy sẽ tự động xuất hiện trong hộp hội thoại. Ngược lại người dùng sẽ phải tích chọn bằng tay ngay trong cửa sổ này thông tin về Lớp và Môn học do giáo viên này dạy trong nhà trường.

- Bước tiếp theo, bước 3 là lựa chọ cách tạo tệp TDF.

 

Có 2 kiểu khởi tạo tệp TDF: khởi tạo tệp rỗng hay tệp có chứa điểm đã nhập của giáo viên này. Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

- Bước tiếp theo (bước 4) là nhập tên tệp TDF cần khởi tạo. Tệp này sẽ có phần mở rộng mặc định là *.TDF.

 

Nhấn nút Kết thúc để thực hiện lệnh.

2. Nhập điểm giáo viên bằng TMARK

Phần mềm TMARK có một chức năng duy nhất là nhập điểm học sinh theo từng giáo viên được lưu trong tệp TDF.

Màn hình nhập điểm học sinh của TMARK hoàn toàn tương tự màn hình nhập điểm học sinh theo lệnh Sổ Ghi điểm Giáo viên của School Viewer.

3. Chuyển nhập điểm từ tệp *.TDF vào phần mềm

Chức năng này có nhiệm vụ chuyển điểm đã nhập trong tệp TDF vào phần mềm SVR. Các bước thực hiện như sau:

- Thực hiện lệnh:

Công cụ --> Dữ liệu điểm --> Theo giáo viên --> Chuyển nhập dữ liệu điểm.

 

- Hộp hội thoại mở File xuất hiện. Tìm chọn tệp TDF tương ứng và nháy nút Đồng ý.

 

- Xuất hiện hộp hội thoại Chuyển nhập điểm giáo viên bước ½.

 

Trong cửa sổ này sẽ ghi các thông tin chung của tệp dữ liệu điểm giáo viên cần chuyển nhập điểm. Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

- Bước tiếp theo 2/2 của lệnh chuyển nhập điểm giáo viên có dạng sau:

 

Lựa chọn cách nhập điểm tại khung bên trái. Các lựa chọn này hoàn toàn tương tự như đối với chuyển nhập điểm lớp. Chọn lớp và môn học cần chuyển điểm theo khung thông tin bên phải.

Nếu bảng PCGD đã được nhập trong SVR thì thông tin tại khung bên phải không cần nhập lại. Nếu chưa nhập bảng PCGD thì phải thiết lập lại hoàn toàn khung thông tin này.

Các lựa chọn tại khung trái bao gồm:

1. Xóa cũ nhập mới hoàn toàn

Toàn bộ dữ liệu điểm hiện có trong SVR của lớp hiện thời sẽ bị xóa trước khi chuyển điểm từ tệp CDF vào.

Lựa chọn này được dùng khi toàn bộ điểm của lớp được nhập lại từ đầu trong tệp CDF tương ứng.

2. Nối thêm (giữ nguyên điểm cũ)

Theo cách này toàn bộ điểm của học sinh lớp hiện thời của SVR sẽ được giữ nguyên. Điểm từ tệp CDF sẽ được nhập vào nối tiếp các điểm đã có trong phần mềm. Việc nối tiếp điểm sẽ được tiến hành theo từng học sinh và từng loại điểm riêng biệt.

Ví dụ của kiểu chuyển điểm này: học sinh A điểm Miệng đã có 2 giá trị điểm. Khi đó điểm Miêng có trong tệp CDF của học sinh này sẽ được chuyển vào bắt đầu từ cột điểm thứ 3.

Lựa chọn này dùng trong trường hợp tệp CDF của lớp được dùng để nhập thêm các điểm chưa nhập trong phần mềm.

3. Nối thêm (tất cả dữ liệu được chuyển vào cột mới)

Cách này gần giống cách trên tuy chỉ có một điểm khác: các điểm được chuyển nhập từ tệp CDF vào phần mềm sẽ được đưa vào các cột điểm mới của bảng điểm lớp. Tính chất này được hiểu như sau: tất cả các điểm đã có trong tệp CDF sẽ được chuyển mới vào SVR cad thể hiện trong các cột điểm mới hoàn toàn chung cho cả lớp.

Đây là lựa chọn mặc định của phần mềm.

4. Chỉ cập nhật điểm đã nhập trong khoảng thời gian

Phương án này xác định phạm vi thời gian của các điểm cần chuyển nhập. Lựa chọn này chỉ dành cho các điểm o­nline.

Nhấn nút Thực hiện để tiến hành công việc chuyển điểm và kết thúc lệnh.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2373

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn