Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chức năng Backup dữ liệu trong School Viewer
20/08/2008

Hệ thống backup dữ liệu trong mọi phần mềm quản trị dữ liệu đều đóng vai trò rất quan trọng. Dữ liệu làm việc chính của nhà trường có thể hỏng, trục trặc nếu gặp sự cố (ví dụ mẩt điện trong quá trình nhập liệu, saving, virus, ...). Việc cần lưu trữ dự phòng là yêu cầu bắt buộc của mọi phần mềm quản lý dữ liệu.


Phần mềm School Viewer có 2 phương án backup dữ liệu như sau:

1. Backup dữ liệu tự động

Phần mềm luôn thực hiện qui trình tự động backup dữ liệu tại thư mục \SvrBackup cùng vị trí với tệp chạy chính của phần mềm.

 

2. Chủ động backup dữ liệu bằng lệnh

Sử dụng một lệnh riêng của phần mềm để tiến hành backup dữ liệu vào vị trí do người dùng qui định.

Thực hiện lệnh: Công cụ --> Quản trị dữ liệu --> Sao lưu dữ liệu.

 

Màn hình tiếp theo cho phép chọn thư mục muốn backup dữ liệu.

 

Có thể nháy nút Thư mục mới để tạo một thư mục mới. Nhấn Chấp nhận để tiến hành backup dữ liệu vào thư mục đã chọn.

Chú ý: Khi backup, phần mềm sẽ sao lưu dữ liệu chung nhà trường và dữ liệu năm học hiện thời. Các dữ liệu của các năm học khác không được tự động backup.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2427

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn