Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các điểm mới của phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5
05/03/2012

Phiên bản SVR 6.5 được thiết kế để thay đổi hỗ trợ cho thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui chế đánh giá, xếp loại học sinh các cấp THCS, THPT. Thông tư này được ban hành ngày 12/12/2011.


Các thay đổi cụ thể như sau:

1. Trong tất cả các màn hình nhập và thể hiện điểm học sinh, điểm các môn xếp loại sẽ được thể hiện mới là Đ (đạt)CĐ (chưa đạt).

2. Giao diện màn hình lựa chọn cách thể hiện và nhập điểm môn xếp loại có thay đổi như sau.

Thực đơn chính: Hệ thống ---> Lựa chọn hệ thống ---> Nhập liệu


Trong màn hình này, điểm xếp loại chỉ còn 2 loại điểm là Đạt (Đ)Chưa Đạt (CĐ) với các thông số lựa chọn kèm theo.


3. Lệnh nhập cách đánh giá môn xếp loại cả năm được thay đổi phù hợp với thông tư 58/2011.


Giao diện mới của lệnh này như sau:


Theo cách tính mới, điểm TB môn cả năm của các môn xếp loại sẽ tính theo điểm TBM Học kỳ II.

| |URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6142

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn