Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Dự án và định hướng phần mềm eMobile của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường (p2)
08/05/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


3. Danh sách các phần mềm eMobile hiện tại

Sau đây là danh sách đầy đủ 33 phần mềm eMobile của Công ty School@net đã thực hiện trong giai đoạn 1 của dự án.

Stt

Tên phần mềm

Thông tin tham chiếu trên Youtube, Apple Store, Google Play và Viettel Store

Code/Name. Hình ảnh giao diện. Ý nghĩa

1.

Luyện trí nhớ: bảng chữ cái Việt

Memory: Alphabet

LTN bảng chữ cái

https://www.youtube.com/watch?v=SQBO9qajYjY

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vietGames.memoryAlphabet

Short URL: http://goo.gl/DlZaXz

https://itunes.apple.com/us/app/luyen-tri-nho-bang-chu-cai/id844029509?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL4M.AB
Memory: Alphabet

Ý nghĩa: Phần mềm Luyện trí nhớ: bảng chữ cái tiếng Việt dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non.


2.

Luyện trí nhớ: vần tiếng Việt

Memory: VNSyllable

LTN âm vần

https://www.youtube.com/watch?v=V-n96buzycA

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryVNSyllable

Short URL: http://goo.gl/l3OfX4

https://itunes.apple.com/us/app/luyen-tri-nho-van-tieng-viet/id854395154?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL10M.Syllable / Memory: VNSyllable

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và học vần tiếng Việt.

3.

Luyện trí nhớ: vần đầy đủ tiếng Việt

Memory: VNFullSyllale


LTN âm vần đầy đủ

https://www.youtube.com/watch?v=7_8rIdUmERs

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryVNSyllableFull

Short URL: http://goo.gl/acnIRT


https://itunes.apple.com/us/app/luyen-tri-nho-van-ay-u-tieng/id854401886?l=vi&ls=1&mt=8
http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL11M.Full.Syllable /
Memory: VNFullSyllale

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và học vần tiếng Việt, nâng cao.

4.

Luyện trí nhớ: sinh học

Memory: Biology

LTN Sinh học


https://www.youtube.com/watch?v=L-7ON27avH8

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryBiology

Short URL: http://goo.gl/vyiM4V

https://itunes.apple.com/us/app/luyen-tri-nho-sinh-hoc/id854408224?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL5M.Bio / Memory: Biology

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát các hình ảnh cây cối, chim, động vật trong thiên nhiên.

5.

Luyện trí nhớ: đồ vật

Memory: Things


LTN Đồ vật


https://www.youtube.com/watch?v=ynN1niMqIMg


https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryThings

Short URL: http://goo.gl/lrGvMy

https://itunes.apple.com/us/app/luyen-tri-nho-o-vat/id854844291?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL15M.Things / Memory: Things

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát các hình ảnh đồ vật, đồ dùng hàng ngày của con người.

6.

Luyện trí nhớ: thiên nhiên

LTN Thiên nhiên


https://www.youtube.com/watch?v=ji48v9YNjNM

https://play.google.com/store/apps/details?id=schoolnet.vg2.MemoryNature

Short URL: http://goo.gl/e0hGwW

https://itunes.apple.com/us/app/luyen-tri-nho-thien-nhien/id854857213?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL13


M.Nature / Memory: Nature

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát các hình ảnh các hiện tượng

7.

Luyện trí nhớ: người thân xung quanh em

LTN người thân quanh em


https://www.youtube.com/watch?v=NCwkuAue6mw


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.MemoryPeople

Short URL: http://goo.gl/u0L4bZ

https://itunes.apple.com/us/app/luyen-tri-nho-nguoi-than-xung/id854857492?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL14


M.People / Memory: People

Ý nghĩa: luyện trí nhớ và quan sát hình ảnh con người, người thân xung quanh chúng ta.

8.

Học bảng chữ cái Việt

Học bảng chữ cái


https://www.youtube.com/watch?v=tGzgiWCs2pY

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.HocBangChuCaiTiengVietFull

Short URL: http://goo.gl/8MO2yP

https://itunes.apple.com/us/app/hoc-bang-chu-cai-tieng-viet/id854883026?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL1


VNAB / Vietnamese Alphabet

Ý nghĩa: quan sát, nhận biết và học cách đọc, phát âm bảng chữ cái tiếng Việt.

9.

Học vần tiếng Việt: cơ bản 1

Vietnamese Syllable: Basic 1


Học vần tiếng Việt CB1

https://www.youtube.com/watch?v=gK33SMDNxo0


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableBasic1

Short URL: http://goo.gl/BDXOCi

https://itunes.apple.com/us/app/hoc-van-tieng-viet-co-ban-1/id854890206?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL2


HV.B1 / Vietnamese Syllable: Basic 1

Vietnamese Syllable B1

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Cơ bản 1.

10.

Học vần tiếng Việt: cơ bản 2

Vietnamese Syllable: Basic 2

Học vần tiếng Việt CB2


https://www.youtube.com/watch?v=Qj_XMRTrjhs


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableBasic2

Short URL: http://goo.gl/Os27Yi

https://itunes.apple.com/us/app/hoc-van-tieng-viet-co-ban-2/id854890808?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL16


HV.B2 / Vietnamese Syllable: Basic 2

Vietnamese Syllable B2

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Cơ bản 2.

11.

Học vần tiếng Việt: nâng cao 1

Vietnamese Syllable: Advance 1


Học vần tiếng Việt NC1


https://www.youtube.com/watch?v=djnu-rxs8bA


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableAdvance1

Short URL: http://goo.gl/IVNQiu

https://itunes.apple.com/us/app/hoc-van-tieng-viet-nang-cao-1/id854892050?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL3


HV.NC1 /
Vietnamese Syllable: Advance 1

Vietnamese Syllable A1

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Nâng cao 1

12.

Học vần tiếng Việt: nâng cao 2

Vietnamese Syllable: Advance 2


Học vần tiếng Việt NC2


https://www.youtube.com/watch?v=56k0PyZttzI


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableAdvance2

Short URL: http://goo.gl/wCq2QC

https://itunes.apple.com/us/app/hoc-van-tieng-viet-nang-cao-2/id854896134?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL17


HV.NC2 /
Vietnamese Syllable: Advance 2

Vietnamese Syllable A2

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Nâng cao 2.

13.

Học vần tiếng Việt: nâng cao 3

Vietnamese Syllable: Advance 3

Học vần tiếng Việt NC3


https://www.youtube.com/watch?v=JdO2sFqCCeY


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.vg2.VietnameseSyllableAdvance3

Short URL: http://goo.gl/VJj3VY

https://itunes.apple.com/us/app/hoc-van-tieng-viet-nang-cao-3/id854896740?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL18HV.NC3 /
Vietnamese Syllable: Advance 3

Vietnamese Syllable A3

Ý nghĩa: học các âm vần chính, cách phát âm và đánh vần các vần này trong tiếng Việt. Dạng Nâng cao 3.

14.

Tìm hiểu tranh: con gì đây?

PW.Animal


Hình con gì đây


https://www.youtube.com/watch?v=qNGgZxEW6z0


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.WhatAnimal

Short URL: http://goo.gl/zFXd1Q

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tranh-con-gi-ay/id854903112?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL7


PW.Animal / PW.Animal

Ý nghĩa: tìm hiểu các con vật, động vật, chim muông thông qua hình ảnh.

15.

Tìm hiểu tranh: cây gì đây?

PW.Tree

Hình cây gì đây


https://www.youtube.com/watch?v=owfZ_3EtfFM


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhatTree

Short URL: http://goo.gl/Ay212e

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tranh-cay-gi-ay/id854911583?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL6


PW.Tree / PW.Tree

Ý nghĩa: tìm hiểu các cây cối, thực vật, sinh vật thông qua hình ảnh.

16.

Tìm hiểu tranh: quả gì đây?

PW.Fruit

Hình quả gì đây


https://www.youtube.com/watch?v=KIny_PjCtbo


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhatFruit

Short URL: http://goo.gl/QFc3FA

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tranh-qua-gi-ay/id854947857?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL22


PW.Fruit / PW.Fruit

Ý nghĩa: tìm hiểu các loại cây hoa, củ, quả thông qua hình ảnh.

17.

Tìm hiểu tranh: ai đây?

PW.Who

Hình ai đây


https://www.youtube.com/watch?v=j7-nADeEaq0


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoonet.pwWhatWho

Short URL: http://goo.gl/RrjSlx

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tranh-ai-ay/id854950818?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL21


PW.Who / PW.Who

Ý nghĩa: tìm hiểu về con người, người thân, bạn bè của em thông qua hình ảnh.

18.

Tìm hiểu tranh: cái gì đây?

PW.Things

Hình cái gì đây


https://www.youtube.com/watch?v=VgGUAA78pSs


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhatThing

Short URL: http://goo.gl/JKuUJY

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tranh-cai-gi-ay/id854956886?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL20


PW.Things / PW.Things

Ý nghĩa: tìm hiểu về các đồ vật, máy móc, công cụ làm việc của con người thông qua hình ảnh.

19.

Tìm hiểu tranh: gì đây?

PW.What

Hình gì đây


https://www.youtube.com/watch?v=RgyzGSwaGoE


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.pwWhat

Short URL: http://goo.gl/1CUxeq

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tranh-gi-ay/id854961657?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL19


PW.What / PW.What

Ý nghĩa: tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên, các khái niệm, sự vật xung quanh thông qua hình ảnh.

20.

Đố vui Việt Nam

Vietnamese Puzzle

Đố vui Việt Nam


https://www.youtube.com/watch?v=Q-Oak-S9TjQ


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcPuzzle

Short URL: http://goo.gl/xywnzF

https://itunes.apple.com/us/app/o-vui-viet-nam/id854970299?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL12

MC.Puzzle / Vietnamese Puzzle

Ý nghĩa: vui, giải trí với các câu hỏi đố vui dành cho học sinh.

21.

Chọn từ đúng chính tả

Correct Phonetic Word

Chọn từ đúng chính tả


https://www.youtube.com/watch?v=X4rp4OMTyp4


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.CorrectPhoneticWord

Short URL: http://goo.gl/FgofIK

https://itunes.apple.com/us/app/chon-tu-ung-chinh-ta/id854970822?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL34


MC.CPW / Correct Phonetic Word

Ý nghĩa: luyện tập, tìm hiểu phân biệt các từ viết đúng hay sai chính tả tiếng Việt.

22.

Tìm từ láy đúng. Dạng 1

Special Word 1

Tìm từ láy 1https://www.youtube.com/watch?v=qqBMoDmYUqM


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.SpecialWorld1

Short URL: http://goo.gl/IBwKyK

https://itunes.apple.com/us/app/tim-tu-lay-ung.-dang-1/id854980672?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL32


MC.Lay1 / Special Word 1

Ý nghĩa: luyện tập làm quen với khái niệm từ láy tiếng Việt. Kiểu thể hiện 1

23.

Tìm từ láy đúng. Dạng 2

Special Word 2

Tìm từ láy 2


https://www.youtube.com/watch?v
=NncjSA1APcQ


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.SpecialWorld2

Short URL: http://goo.gl/V1Dx4c

https://itunes.apple.com/us/app/tim-tu-lay-ung.-dang-2/id854983827?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL33


MC.Lay2 / Special Word 2

Ý nghĩa: luyện tập làm quen với khái niệm từ láy tiếng Việt. Kiểu thể hiện 2.

24.

Tìm từ đồng nghĩa tiếng Việt

Vietnamese Synonym Word

Tìm từ đồng nghĩa


https://www.youtube.com/watch?v=1ddB0ZqIv6I


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcSyn

Short URL: http://goo.gl/3vGeWD

https://itunes.apple.com/us/app/tim-tu-ong-nghia-tieng-viet/id854985309?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL31


MC.Syn / Vietnamese Synonym Word

Vietnamese Synonym

Ý nghĩa: luyện tập về từ đồng nghĩa trong tiếng Việt.

25.

Tìm từ trái nghĩa tiếng Việt

Vietnamese Antonym Word

Tìm từ trái nghĩa


https://www.youtube.com/watch?v=Jp5YJJW65QA


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcAtonym

Short URL: http://goo.gl/YoqmFA

https://itunes.apple.com/us/app/tim-tu-trai-nghia-tieng-viet/id854985538?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL30


MC.Antonym /
Vietnamese Antonym Word

Vietnamese Antonym


Ý nghĩa: luyện tập về từ trái nghĩa trong tiếng Việt.

26.

Tìm hiểu tục ngữ

Vietnamese Idioms

Tìm tục ngữ đúng


https://www.youtube.com/watch?v=CffOIzCAFUA


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcIdiom

Short URL: http://goo.gl/8Qshfc

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tuc-ngu-tieng-viet/id854988224?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL29


MC.Idioms / Vietnamese Idioms

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

27.

Tìm hiểu tục ngữ đồng nghĩa

Vietnamese Synonym Idioms

Tìm tục ngữ đồng nghĩa


https://www.youtube.com/watch?v=G0V5QjH-LdI


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcSynIdiom

Short URL: http://goo.gl/Y9PPhb

https://itunes.apple.com/us/app/tim-hieu-tuc-ngu-ong-nghia/id854991056?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL8


MC.Syn.Idioms / Vietnam Syn Idioms

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

28.

Trắc nghiệm: con gì?

Animal Multiple Choice

TN con gì?


https://www.youtube.com/watch?v=fI0bWkOVArM


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcAnimal

Short URL: http://goo.gl/DqUIFt

https://itunes.apple.com/us/app/trac-nghiem-con-gi/id854991816?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL28


MC.Animal / Animal Multiple Choice

Animal Choice

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các con vật, động vật.

29.

Trắc nghiệm: hoa, củ, quả gì?

Fruit Multiple Choice

TN hoa củ quả gì?https://www.youtube.com/watch?v=5nILX7AKEbM


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcFruit

Short URL: http://goo.gl/4gjo8N

https://itunes.apple.com/us/app/trac-nghiem-hoa-cu-qua-gi/id854993444?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL26


MC.Fruit / Fruit Multiple Choice

Fruit Choice

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các loài hoa, quả, củ.

30.

Trắc nghiệm: ai đây?

TN ai đây?


https://www.youtube.com/watch?v=yQO8V1llkss


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcWho

Short URL: http://goo.gl/dqkSOf

https://itunes.apple.com/us/app/trac-nghiem-ai-ay/id855003913?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL25


MC.Who / Who Multiple Choice

Who Choice

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu về các từ liên quan đến người thân trong gia đình, hàng xóm, trong trường học và xã hội.

31.

Trắc nghiệm: cây gì?

Tree Multiple Choice

TN cây gì?


https://www.youtube.com/watch?v=IgKNWGA3Gtg


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcTree

Short URL: http://goo.gl/TCZVGF

https://itunes.apple.com/us/app/trac-nghiem-cay-gi/id855005955?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL27


MC.Tree / Tree Multiple Choice

Tree Choice

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các loài cây cối, thực vật.

32.

Trắc nghiệm: cái gì đây?

Things Multiple Choice

TN cái gì đây?


https://www.youtube.com/watch?v=zZggkNBpKLg


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcThing

Short URL: http://goo.gl/ZibUBn

https://itunes.apple.com/us/app/trac-nghiem-cai-gi-ay/id855010024?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL24


MC.Things / Things Multiple Choice

Things Choice

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các đồ vật, đồ dùng, công cụ, máy móc phụ vụ cuộc sống của con người.

33.

Trắc nghiệm: gì đây?

What Multiple Choice

TN gì đây?


https://www.youtube.com/watch?v=ecUNDxBhtgE


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolnet.mcWhat

Short URL: http://goo.gl/E7GW7t

https://itunes.apple.com/us/app/trac-nghiem-gi-ay/id855011563?l=vi&ls=1&mt=8

http://mstore.vn/index.php/ung-dung/SHL23MC.What / What Multiple Choice

What Choice

Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các hiện tượng, sự vật, sự kiện, địa danh có ra trong tự nhiên xung quanh chúng ta.4. Định hướng kinh doanh

Các phần mềm eMobile dự kiến sẽ được đưa lên các kho phần mềm hoàn toàn miễn phí. Bắt đầu từ giai đoạn 2 của dự án, công ty sẽ bắt đầu thu phí các phần mềm này.

Link toàn bộ trên:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/developer?id=Bui+Viet+Ha

Viettel Store: http://mstore.vn/index.php/nha-cung-cap/SHL

Apple Store: https://itunes.apple.com/vn/artist/bui-viet-ha/id844029512

Youtube Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVq4hgpPVfhxhpQYRgdok-xI6GNY8PiIy

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7587

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn