Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải pháp của phần mềm iQB - Các qui trình làm việc chính
02/04/2007

Phần này sẽ mô tả một số qui trình làm việc chính trong bộ phần mềm iQB, đây là những thao tác hay sử dụng nhất khi làm việc với các đối tượng chính của sản phẩm.

Sẽ mô tả các qui trình khởi tạo CSDL, qui trình nhập Ma trận kiến thức và qui trình nhập Kỹ năng câu hỏi. Đây là các qui trình thao tác dữ liệu đầu tiên cần thực hiện đối với mỗi CSDL ngân hàng câu hỏi.


1. Qui trình khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi

Để làm việc được với iQB, việc đầu tiên là tạo mới hoặc mở một tệp Ngân hàng câu hỏi (CSDL).

Các bước thực hiện:

- Kích hoạt thực đơn Hệ thống, sau đó chọn Khởi tạo ngân hàng câu hỏi. Ngoài ra cũng có thể kích nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

- Cửa sổ khởi tạo ngân hàng câu hỏi xuất hiện (Create a new Question bank). Nhập các thông tin yêu cầu trong các mục tương ứng trong cửa sổ này.

- Nếu đồng ý với thông tin được lựa chọn ở trên kích Kết thúc để tiến hành khởi tạo CSDL, ngược lại kích Thoát.

- Sau khi CSDL được khởi tạo, CSDL này sẽ được tự động mở để sẵn sàng cho việc nhập dữ liệu. Mỗi CSDL sẽ được khởi tạo là một tệp *.iqb nằm trên đĩa. Các tệp này có thể được sao chép, di chuyển đến bất cứ vị trí nào theo yêu cầu của người dùng.

2. Qui trình nhập Phạm vi và Ma trận kiến thức

Sau khi CSDL ngân hàng câu hỏi đã được khởi tạo thì công việc tiếp theo cần nhập chính là Phạm vi và ma trận kiến thức.

Để nhập được thông tin phạm vi kiến thức chúng ta cần hiểu rõ các khái niệm và đối tượng liên quan đến ma trận kiến thức cần nhập. Chú ý rằng việc nhập thông tin ma trận kiến thức đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi CSDL ngân hàng câu hỏi. Trong iQB việc nhập ma trận kiến thức được chia thành 2 thao tác độc lập sau:

- Nhập/điều chỉnh mức và phạm vi kiến thức hệ thống.

- Nhập/điều chỉnh các chủ đề kiến thức chi tiết (ở mức tiêu đề hoặc mức lõi).

Hình ảnh dưới đây cho chúng ta hiểu rõ sự phân biệt giữa hai khái niệm trên.

2.1. Nhập mức và phạm vi hệ thống

1. Lệnh nhập, điều chỉnh mức và phạm vi hệ thống phải được nhập đầu tiên trước khi nhập các phạm vi chi tiết và chủ đề kiến thức.

Thao tác: Thực hiện từ thực đơn chương trình lệnh Dữ liệu --> Ma trận kiến thức --> Tên phạm vi.

Việc nhập phạm vi kiến thức chỉ được phép tiến hành nếu chưa nhập chủ đề kiến thức. Trường hợp đã nhập thông tin chủ đề kiến thức thì thông báo sau xuất hiện không cho phép thực hiện việc nhập mới phạm vi hệ thống.

2. Phạm vi kiến thức chi tiết được khởi tạo tương ứng với mỗi mức phạm vi hệ thống. Sau khi đã khởi tạo các mức phạm vi hệ thống, công việc tiếp theo là nhập phạm vi kiến thức chi tiết. Thực hiện lệnh Dữ liệu --> Ma trận kiến thức --> Phạm vi kiến thức.

Chú ý: Không được phép xóa một phạm vi kiến thức nếu đã nhập chủ đề kiến thức tương ứng với phạm vi này.

2.2. Nhập chủ đề kiến thức (tiêu đề và lõi)

Nhập và điều chỉnh chủ đề kiến thức của ma trận kiến thức là công việc chính quan trọng nhất của Dữ liệu Ma trận kiến thức.

Thực hiện lệnh nhập chủ đề kiến thức:

Dữ liệu --> Ma trận kiến thức --> Nhập chủ đề kiến thức.

Cửa sổ nhập dữ liệu có dạng như sau xuất hiện.

Phía trái của màn hình là Ma trận kiến thức các chủ đề được thể hiện dưới dạng một cây thông tin. Bên phải là các khung nhập, điều chỉnh dữ liệu.

Nếu là lần đầu tiên nhập dữ liệu cây thông tin bên trái sẽ là rỗng, có hình dạng như sau:

Trong quá trình khởi tạo rất cần chú ý đến sự khác nhau giữa việc tạo Tiêu đề của chủ đề và tạo các Chủ đề kiến thức lõi.

Trên Cây thư mục các thông tin với biểu tượng hoặc chính là Tiêu đề, các thông tin với biểu tượng hoặc là các Chủ đề kiến thức lõi.

Sau đây là mô tả các thao tác chính để nhập chủ đề trong Ma trận kiến thức.

1. Khởi tạo Tiêu đề của Ma trận kiến thức

Các bước khởi tạo mới một chủ đề Tiêu đề được tiến hành như sau:

- Dùng chuột chọn trên khung hình bên trái vị trí muốn tạo Tiêu đề. Vị trí được chọn phải thỏa mãn:

+ hoặc là Gốc của Cây thư mục Ma trận kiến thức.

+ hoặc là một Tiêu đề không chứa bất cứ chủ đề kiến thức lõi nào (có thể chứa các Tiêu đề con).

- Nháy chuột vào nút Tạo mới trong khung lệnh bên phải.

- Tại vị trí Tên chủ đề gõ Tiêu đề mới cần khởi tạo. Chọn kiểu Tiêu đề trong lựa chọn ngay bên dưới vị trí vừa gõ.

Chú ý: Bắt buộc phải chọn kiểu chủ đề là Tiêu đề. Nếu thấy lựa chọn này bị mờ đi tức là không có quyền chọn Tiêu đề tại vị trí này thì lập tức phải nhấn nút Hủy để làm lại thao tác này.

- Nhập các thông số mô tả ngắn ý nghĩa của Tiêu đề này tại vị trí Mô tả.

- Nhấn nút Cập nhật để kết thúc việc khởi tạo và đưa dữ liệu đã nhập vào CSDL.

Qui trình khởi tạo vừa giới thiệu được mô tả trong hình dưới đây:

2. Khởi tạo các Chủ đề kiến thức lõi của Ma trận kiến thức

Các bước khởi tạo một chủ đề kiến thức lõi được tiến hành như sau:

- Dùng chuột chọn Tiêu đề muốn tạo chủ đề kiến thức lõi trong khung thông tin bên trái. Vị trí được chọn phải thỏa mãn:

+ Phải là một Tiêu đề không được là Gốc cây thư mục.

+ Không chứa bất kỳ các Tiêu đề con nào.

- Nháy chuột vào nút Tạo mới trong khung lệnh bên phải.

- Tại vị trí Tên chủ đề gõ Chủ đề kiến thức lõi mới cần khởi tạo. Chọn kiểu Kiến thức trong lựa chọn ngay bên dưới vị trí vừa gõ.

Chú ý: Bắt buộc phải chọn kiểu chủ đề là Kiến thức. Nếu thấy lựa chọn này bị mờ đi tức là không có quyền khởi tạo Chủ đề kiến thức lõi tại vị trí này thì lập tức phải nhấn nút Hủy để làm lại thao tác này.

- Nhấn nút Gán phạm vi ở dòng phía dưới để vào màn hình để nhập thông tin phạm vi tương ứng với chủ đề lõi này. Màn hình gán phạm vi có dạng tương tự sau:

Chú ý: Mỗi chủ đề kiến thức lõi bắt buộc phải tương ứng với một phạm vi kiến thức duy nhất.

- Nhập các thông số mô tả ngắn ý nghĩa của Tiêu đề này tại vị trí Mô tả.

- Nhấn nút Cập nhật để kết thúc việc khởi tạo và đưa dữ liệu đã nhập vào CSDL.

Qui trình khởi tạo vừa giới thiệu được mô tả trong hình dưới đây:

3. Thay đổi, xóa chủ đề kiến thức

- Muốn thay đổi tên của chủ đề (tiêu đề hoặc chủ đề lõi) chỉ cần chọn chủ đề trong khung cửa sổ bên trái, nhấn nút Sửa tại khung bên phải, sau đó thay đổi nội dung tại vị trí Tên chủ đề và cuối cùng là nhấn nút Cập nhật.

- Muốn xóa một chủ đề kiến thức hãy chọn chủ đề này (tiêu đề hoặc chủ đề lõi) trong khung cửa sổ bên trái, nhấn nút Xóa trong khung bên phải và nhấn tiếp nút Xóa trong hộp hội thoại khẳng định sau đây.

Chú ý:

- Nếu Tiêu đề của Ma trận kiến thức không rỗng (tức là có chứa các chủ đề lõi) thì không thể xóa được Tiêu đề này. Nút Xóa trong khung bên phải sẽ bị mờ đi.

- Nếu đã có các câu hỏi trong CSDL kết nối với chủ đề kiến thức thì chủ đề này cũng không thể xóa được. Khi nháy nút Xóa, cửa sổ hội thoại sau xuất hiện thông báo không thể thực hiện được lệnh xóa này.

4. Di chuyển vị trí của Chủ đề kiến thức lõi

Các chủ đề kiến thức lõi sau khi nhập vào Ma trận kiến thức có thể thay đổi vị trí theo 2 cách sau:

Cách 1: thay đổi vị trí, thứ tự của chủ đề kiến thức bên trong Tiêu đề hiện thời. Để thực hiện chỉ cần chọn chủ đề và nhấn các nút lệnh , bên cạnh khung thông tin bên trái.

Cách 2: chuyển chủ đề lõi sang một vị trí khác (ô khác) trong Ma trận kiến thức. Để thực hiện công việc này, sau khi chọn chủ đề lõi trong khung hình bên trái, nhấn nút lệnh . Cửa sổ sau xuất hiện cho phép nhập vị trí tiêu đề mới cần chuyển đến.

Chọn Tiêu đề mới và nhấn nút Chọn để thực hiện lệnh di chuyển.

3. Qui trình nhập kỹ năng câu hỏi

Việc nhập kỹ năng cơ bản và kỹ năng kiểm tra được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu -->Kỹ năng.

1. Nhập kỹ năng cơ bản

Màn hình nhập kỹ năng cơ bản có dạng như hình dưới đây.

Chú ý: Không thể xóa kỹ năng nếu đã gán các câu hỏi cụ thể với kỹ năng này.

2. Nhập kỹ năng kiểm tra

Màn hình nhập, điều chỉnh kỹ năng kiểm tra có dạng như sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=790

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn