Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chương trình đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng iQB 8.0 dành cho giáo viên
01/09/2015

iQB 8.0 là một giải pháp phần mềm lớn bao gồm rất nhiều các ứng dụng, phần mềm độc lập. Để có thể hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ cho các nhà trường và giáo viên, Công ty School@net sẽ xây dựng một chương trình đào tạo, tập huấn giáo viên đầy đủ cho bộ phần mềm này.


Sau đây là phác thảo toàn bộ dự kiến chương trình đào tạo, tập huấn đó. Các bài giảng sẽ được công bố dưới dạng văn bản hoặc video.

I. Các khái niệm cơ bản, mô hình lõi liên quan đến Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra trong iQB 8.0.

1. Mô hình Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra, vai trò của chúng.

2. Phân loại kiểu, dạng và thuộc tính của câu hỏi trong iQB 8.0.

3. Mô hình Người sử dụng (User) trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

4. Khái niệm, mô hình và các thuộc tính của Ma trận kiến thức.

5. Khái niệm Sơ đồ Test. Quan hệ giữa Sơ đồ Test và đề kiểm tra.

6. Mô hình Mẫu đề kiểm tra. Sơ đồ Test trong mẫu đề kiểm tra. Vai trò của Mẫu đề kiểm tra.

7. Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra.

8. Mô hình Ma trận đề. Quan hệ giữa Ma trận đề và Mẫu đề kiểm tra.

9. Mô hình câu hỏi chính thức và tạm thời trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

10. Mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Hình thức kiểm tra.

11. Mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.

12. Mô hình Ngân hàng câu hỏi Online: iQB.net

 

II. Danh sách các thao tác, lệnh cơ bản nhất trong bộ phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB 8.0

1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới.

2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi.

3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi.

4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi.

5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi.

5a. Phần 1: nhập câu hỏi ngắn.

5b. Phần 2: nhập câu hỏi dài.

6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân hàng câu hỏi.

7. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào Ngân hàng câu hỏi.

8. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC files vào Ngân hàng câu hỏi.

9. Nhập media kèm câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

10. Khuôn dạng nhập câu hỏi trong DOC file và Text Editor.

11. Nhập nhóm mẫu đề kiểm tra.

12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi.

12a. Phần 1: tổng quan về Sơ đồ Test.

12b. Phần 2: Nhập nhanh Sơ đồ Test.

12c. Phần 3: Chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test.

13. Mô hình Ma trận đề của đề kiểm tra. Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề.

13a. Phần 1: Ma trận đề là gì?

13b. Phần 2: Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề.

14. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra. Phần 1: Sinh đề kiểm tra từ Mẫu đề kiểm tra.

15. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính trong phần mềm iQB.

16. Lệnh xem nhanh câu hỏi: chức năng giúp giáo viên kiểm tra nội dung câu hỏi nhanh và hợp lý nhất.

17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

18. Lệnh xem và in đề kiểm tra.

19. Lệnh xem, sửa thuộc tính đề kiểm tra.

20. Lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.

21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra.

22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi.

23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra.

24. Tạo nhanh đề kiểm tra.

25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề.

26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.

26a. Phần 1: Giới thiệu tổng quan về kiểm tra trực tuyến và qui trình thực hiện kiểm tra trực tuyến.

26b. Phần 2: Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau.

26c. Phần 3: Skin: kiểu thể hiện màn hình kiểm tra.

26d. Phần 4: Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến.

26e. Phần 5: Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến.

27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp.

28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra.

29a. Phần 1: nhập, sửa thuộc tính đề kiểm tra.

29b. Phần 2: Nhập câu hỏi trực tiếp.

29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.

29d. Phần 4: Lệnh thay thế câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.

30. Chức năng in đề kiểm tra ra mẫu giấy in A3.

 

III. Các thao tác nâng cao với CSDL Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra trong iQB 8.0

1. Quản trị Ngân hàng câu hỏi, thiết lập User Admin và User giáo viên.

2. Làm việc với Ma trận kiến thức.

3. Nhập câu hỏi tạm thời. Chuyển câu hỏi tạm thời sang chính thức.

4. Đánh giá, tìm kiếm câu hỏi.

5. Quản trị câu hỏi theo chủ đề kiến thức.

6. Import / Export CSDL.

6a. Ý nghĩa của lệnh tách, ghép Ngân hàng câu hỏi.

6b. Lệnh Import / Export CSDL Ngân hàng câu hỏi.

7. Làm việc với hệ thống Mẫu đề kiểm tra.

8. Khái niệm Kiểu nội dung và Lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

8a. Khái niệm Kiểu nội dung. Gán kiểu nội dung cho câu hỏi trong CSDL.

8b. Ý nghĩa lệnh tạo đa đề kiểm tra trên thực tế.

8c. Mô tả lệnh khởi tạo đa đề kiểm tra.

9. Các chức năng nâng cao với đề kiểm tra.

10. Báo cáo, thống kê câu hỏi trong CSDL.

 

IV. Các thao tác làm việc với phần mềm iQB Quiz Maker 8.0

1. Giới thiệu tổng quan phần mềm. Giao diện chính. Thao tác tạo mới, mở, đóng một Quiz.

2. Giới thiệu màn hình khởi tạo và điều chỉnh một Quiz. Sử dụng thanh công cụ để tạo nhanh câu hỏi.

3. Các thao tác chi tiết nhập câu hỏi.

4. Các thao tác khác với Quiz File: Tạo nhanh Quiz từ Ngân hàng câu hỏi. Chuyển đổi Quiz sang Test File.

5. Thực hiện kiểm tra trực tiếp theo Quiz.

6. Xem và in ấn Quiz File.

 

V. Các thao tác làm việc với dịch vụ iCloudTest cho nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp

1. Tổng quan mô hình và ý nghĩa của dịch vụ Kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.

2. Mô hình người dùng của iCloudTest.

3. Mô hình và khái niệm Exam – Kỳ thi.

4. Giới thiệu chung các phần mềm chính của iCloudTest: iCloudTest Manager 8.0iCloudTester 8.0. Tải và cài đặt phần mềm này.

5. Qui trình đăng ký tài khoản sử dụng iCloudTest.

6. Thao tác khởi tạo một Exam (kỳ thi) mới. Nhập, sửa các thông số chính của kỳ thi.

7. Nhập đề kiểm tra chính thức của kỳ thi.

8. Nhập danh sách thí sinh thi.

9. Học sinh sử dụng phần mềm iCloudTester để tiến hành kiểm tra theo Exam.

10. Xem và kết xuất kết quả thi.

 

VI. Các thao tác làm việc với iCloudTest trên Cùng học

1. Tổng quan về dịch vụ, chức năng iCloudTest nhúng trên Cùng học.

2. Khởi tạo, nhập, điều chỉnh Exam bằng lệnh Quản lý thi, kiểm tra.

3. Học sinh làm bài kiểm tra theo Exam bằng lệnh Kiểm tra trực tuyến.

4. Xem kết quả kiểm tra bằng lệnh Xem kết quả thi, kiểm tra.

 

VII. Làm việc với các công cụ iQB.net trên Cùng học

1. iQB.net là gì?

2. Các thao tác Ôn luyện trực tuyến với iQB.net trên Cùng học.

3. Chức năng Kiểm tra nhanh với iQB.net trên Cùng học.

4. Các phần mềm Kiểm tra chính thức với iQB.net trên Cùng học.

5. Kiểm tra chính thức theo bài học, chương và học kỳ với iQB.net

8. Các phần mềm hỗ trợ thi THPT quốc gia trên Cùng học.

9. Các công cụ Tạo đề kiểm tra mở với iQB.net trên Cùng học.

 

VIII. Các thao tác làm việc với phần mềm iQB Moon 8.0

1. Giới thiệu chung về iQB.net và phần mềm iQB Moon.

2. Các lệnh làm việc với CSDL Ngân hàng câu hỏi iQB.net.

3. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra nhanh.

4. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính.

5. Các thao tác làm việc với đề kiểm tra: mở, đóng, xem trước, in ấn, kiểm tra lỗi logic.

6. Chỉnh sửa thông tin thuộc tính đề kiểm tra.

7. Lệnh kiểm tra kiến thức theo chủ đề kiến thức của Ngân hàng câu hỏi.

8. Lệnh kiểm tra chính thức theo đề kiểm tra đang mở.

 

 

IX. Kiểm tra trực tuyến với phần mềm Magic Test 8.0

1. Tổng quan các chức năng chính phần mềm iQB Magic Test 8.0

2. Các hình thức kiểm tra. Lựa chọn hình thức kiểm tra.

3. Thao tác kiểm tra trực tiếp theo đề kiểm tra Test hoặc Quiz.

4. Các lựa chọn của phần mềm. Nhúng đề kiểm tra Test/Quiz vào Slide trình diễn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7947

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn