Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi muốn gán yêu cầu của giáo viên đồng thời cho một nhóm người, liệu có thể thực hiện việc này được không?
28/03/2006

Trả lời:
[3.x]: Không thực hiện được điều này trong các bản TKB 3.x.
[4.x], [5.x]: Bạn thực hiện lệnh Nhập dữ liệu / Nhập yêu cầu nhóm giáo viên. Màn hình nhập yêu cầu nhóm giáo viên tương tự như màn hình nhập yêu cầu giáo viên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=153

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn