Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi muốn gán yêu cầu của môn học cho từng lớp. Có thể làm như vậy được hay không?
28/03/2006

Trả lời:
[3.x] Không thực hiện được điều này. Chức năng này sẽ được áp dụng từ phiên bản sau.
[4.x], [5.x] Các phiên bản này cho phép gán yêu cầu của Môn học cho từng lớp, từng khối.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=156

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn