Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi muốn lưu các dữ liệu và chương trình liên quan đến Thời khóa biểu để đề phòng, hãy chỉ ra các tệp quan trọng để sao chép phòng hờ.
28/03/2006

Trả lời: Các tệp quan trọng cần sao chép lưu trữ là các tệp dữ liệu Thời khóa biểu (*.tkb), tệp chương trình TKB.EXE, tệp đăng ký TKB.BIN, các tệp trợ giúp TKB.HLP và TKB.CNT.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=157

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn