Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Phần mềm TKB có thể đáp ứng được yêu cầu: các môn học xã hội chỉ học sáng hoặc chiều, các môn học Tự nhiên thì có thể học cả sáng cả chiểu hay không?
28/03/2006

Trả lời:
Với yêu cầu có thể học sáng và chiều nhưng không cùng một ngày có nghĩa là trong một ngày môn học đó chỉ được học sáng hoặc chiều, bạn có thể sử dụng thuộc tính Chỉ học sáng hoặc chiều trong lệnh Nhập dữ liệu/Thuộc tính môn học để xử lý yêu cầu trên. Với yêu cầu cố định môn học chỉ học sáng hoặc chiều trong tuần thì rất tiếc chương trình chưa đáp ứng được. Bạn cần xử lý yêu cầu này khi nhập PCGD.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=168

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn