Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hiện tại Bộ Giáo dục & Đào tạo đang triển khai thử nghiệm chương trình học tại phòng bộ môn. Phần mềm TKB của công ty đã hỗ trợ được cho trường hợp này hay chưa?
28/03/2006

Trả lời
Phiên bản hiện tại TKB [4.x], 5.0 chưa hỗ trợ cho trường hợp nhà trường dùng phòng bộ môn xếp thời khóa biểu. Chúng tôi đã đưa phòng học bộ môn vào phần mềm từ phiên bản TKB 5.5 với tên là TKB 5.5XURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=175

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn