Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy giải thích rõ hơn sự khác nhau giữa hai thao tác tinh chỉnh bảng Phân Công Giảng Dạy bằng cách dùng lệnh DEBUG và bằng cách sửa thẳng vào bảng PCGD khi nhập từ thực đơn Input.
29/03/2006

Trả lời:
[3.x] Cấu trúc dữ liệu TKB của phần mềm như sau: Phần mềm sẽ lưu trữ trong bộ nhớ hai bảng PCGD. Bảng thứ nhất là bản sao của mẫu 5. Bảng này được gọi là Bảng PCGD gốc. Chú ý rằng bảng này có thể chứa mâu thuẫn. Bảng này được nhập từ thực đơn Input. Bảng thứ hai là Bảng PCGD đã mã hóa. Bảng thứ hai này chính là bảng mà chương trình dùng để xếp TKB cho nhà trường. Để tạo dữ liệu cho bảng PCGD đã mã hoá ta phải dùng lệnh Phân tích dữ liệu để chuyển đổi từ Bảng PCGD gốc sang Bảng PCGD đã mã hoá. Lệnh DEBUG cho phép sửa thẳng vào bảng PCGD đã mã hoá. Như vậy các bạn đã thấy rõ sự khác nhau giữa hai lệnh nhập PCGD từ thực đơn Input và từ lệnh DEBUG.
[4.0] TKB 4.0 có sự thay đổi đáng kể về cách thức lưu trữ dữ liệu so với các phiên bản trước, đó là thống nhất lưu trữ bảng hai bảng dữ liệu PCGD như ở TKB 3.5 thành một bảng duy nhất. Do vậy ở TKB 4.0, việc sửa dữ liệu ở bảng PCGD và bằng lệnh DEBUG là như nhau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=185

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn