Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi sẽ phải xử lý như thế nào trong trường hợp môn họa và nhạc một giáo viên được phân công dạy 16 lớp ?
29/03/2006

Trả lời: Bạn chỉ cần nhập phân công giảng dạy của giáo viên này trên 2 dòng của bảng PCGD. Mỗi dòng của bảng PCGD chỉ cho phép lưu trữ không quá 15 lớp cho một khối.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=186

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn