Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Theo tôi, việc nhập Bảng PCGD như hiện nay còn quá nhiều rắc rối. Ví dụ Bộ đã quy định số tiết chuẩn cho các khối lớp. Chương trình có phép lấy tự động số tiết chuẩn của các lớp kh
29/03/2006

Trả lời: Đúng như bạn đã nhận xét, hầu hết các trường đều áp dụng số tiết chuẩn theo môn học và khối học theo qui định của Bộ, chỉ có một số ít lớp (khối chuyên, chọn) là không theo qui định này. Trong phiên bản TKB 3.5 chưa có chức năng tự động điền số giờ khi phân công giảng dạy cho giáo viên.
Trong các phiên bản [4.x], [5.x] đã có chức năng tự động điền số tiết chuẩn cho các khối lớp theo quy định của Bộ và bạn có thể thay đổi số tiết chuẩn này bằng lệnh: Nhập dữ liệu / Số tiết chuẩn của môn học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=187

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn