Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy nêu rõ ý nghĩa hơn của hai lệnh Auto Correct Data và Test Logic TKB?
04/04/2006

Trả lời: Cả hai lệnh này đều có chức năng kiểm tra và tự động sửa lỗi của dữ liệu TKB phát sinh trong TKB 3.0 tuy nhiên chúng có các đặc điểm khác biệt sau đây:
Auto Correct Data: Lệnh này sẽ kiểm tra và tự động điều chỉnh dữ liệu các ràng buộc giáo viên của TKB. Trong trường hợp các trường có số lớp lớn hơn 250, bản TKB 3.0 có thể sẽ sinh ra lỗi với các ràng buộc này. Tuy nhiên khả năng sinh lỗi của TKB 3.0 với các ràng buộc này là rất nhỏ vì các trường phổ thông tại Việt nam đều có số lớp nhỏ hơn 250.
Test Logic TKB: Lệnh này sẽ kiểm tra dữ liệu trực tiếp trên TKB lớp và giáo viên: kiểm tra các lỗi logic bao gồm trùng giờ, trùng tiết, đồng bộ dữ liệu TKB, ... Các lỗi này phát sinh bởi một số lỗi nhỏ trong khi xếp tự động TKB của bản 3.0.
Toàn bộ các lỗi phát sinh như trên của bản TKB 3.0 đã được sửa đổi và giải quyết triệt để trong phiên bản 3.5 và 4.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=200

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn