Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nếu như xếp được 100% nhưng các yêu cầu của giáo viên và môn học không thỏa mãn thì kết quả của việc xếp đó không thể áp dụng trên thực tế được.
04/04/2006

Trả lời
Về câu hỏi của các bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
1. Chúng tôi chưa nghe hoặc nhìn thấy một phần mềm nào khác lại có thể có chức năng xếp được 100% thời khóa biểu cho nhà trường. Theo chúng tôi thì phần mềm TKB 5.0 là phần mềm đầu tiên công bố chức năng mới này ra thị trường.
2. Một trong những quan tâm đặc biệt của chúng tôi khi thực hiện lệnh này là chúng tôi rất quan tâm đến các yêu cầu ràng buộc môn học và giáo viên. Trong quá trình "xếp tự động 100%", chúng tôi luôn kiểm tra các ràng buộc này của môn học và giáo viên. Sau khi đã xếp xong lệnh này có thêm một chức năng là "tối ưu" dữ liệu đã xếp, hay nói cách khác đã rà soát lại một lần nữa các ràng buộc môn học và giáo viên. Theo quan sát của chúng tôi chức năng "xếp 100%" của chúng tôi sẽ vẫn thỏa mãn trên 90% các yêu cầu và ràng buộc giáo viên. Và đó mới là điểm mới nhất của lệnh xếp toàn bộ mới của phần mềm.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=212

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn