Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chức năng xếp 100% thời khóa biểu của công ty có gì khác so với các phần mềm khác ?
04/04/2006

Trả lời
Điểm "mới" của chức năng xếp toàn bộ của chúng tôi là ở chỗ: vẫn bảo đảm được khoảng 80-90% yêu cầu và ràng buộc giáo viên. Chúng tôi có thể khẳng định rằng cho đến lúc này chưa một phần mềm nào khác có thể thực hiện được công việc này như chúng tôi đã làm trong TKB 5.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=214

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn