Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Trường chúng tôi có 2 phòng bộ môn Sinh, chúng tôi muốn phân chia 2 phòng này một cách rõ ràng cho các lớp để có thể dễ dàng xếp TKB đồng thời quản lý các phòng học này
04/04/2006

Trả lời
Lệnh Phân công lớp học cho phòng bộ môn của TKB 5.5 có 2 chức năng chính:
1. Phân công cụ thể xem một lớp/môn sẽ học trong phòng truyền thống hay phòng bộ môn.
2. Trường hợp lớp/môn này đã được phân công học trong phòng bộ môn, lệnh sẽ có chức năng tiếp theo là phân bổ cho lớp/môn này một phòng học mặc định cho trước. ý nghĩa của phòng học mặc định này chỉ là khi xếp, phần mềm sẽ ưu tiên xếp lớp/môn vào phòng học mặc định này. Thông tin về phòng mặc định này không phải là bắt buộc. Trong quá trình, người xếp TKB có quyền xếp lớp/môn này sang một phòng học khác.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=216

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn