Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trường hợp trong quá trình học, có một giáo viên chuyển đi nơi khác, số tiết của giáo viên này được dồn sang cho một vài giáo viên khác thì phải xử lý như thế nào?
13/02/2006

Trả lời: Bạn có thể thực hiện lệnh chuyển giao giáo viên tự động từ các phiên bản TKB 5.0 trở lên. Trên thanh thực đơn, bạn chọn Công cụ - Các công cụ trên bảng PCGD, tại màn hình này cho phép bạn chọn một trong số các tiện ích sau:
- Chuyển giao đơn: Giáo viên A bàn giao tiết dạy của một môn học tại một lớp học cho giáo viên B.
- Chuyển giao kép: Giáo viên A bàn giao tiết dạy tại một số lớp, một số môn cho các giáo viên khác.
- Chuyển giao đầy đủ: Giáo viên A nghỉ dạy, bàn giao công việc cho các giáo viên khác.
- Chuyển giao ghép: Hai giáo viên B, C dồn tiết một môn học, tại hai lớp cho giáo viên A.
- Chuyển giao ghép song song: Tại một lớp học, hai giáo viên B, C dồn toàn bộ tiết dạy cho giáo viên A.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=60

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn