Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hãy giải thích cho chúng tôi rõ hơn ý nghĩa của lệnh mới CX - Conditional Execute - Xếp Thời khóa biểu có điều kiện là gì?
14/02/2006

- Đối với TKB lớp, lệnh này có chức năng là cho phép xếp một tiết của một môn học vào TKB lớp với các điều kiện, ràng buộc có thể bị phá vỡ do người xếp TKB lựa chọn. Với các điều kiện, ràng buộc đó, chương trình sẽ thực hiện xếp tự động, nếu xếp được, chương trình sẽ thông báo thành công - Successful và ngược lại là không thành công - Unsuccessful.
- Tương tự, đối với TKB Giáo viên, lệnh này thực hiện xếp một tiết của một lớp vào TKB Giáo viên.
Nếu chương trình thông báo là không thành công chứng tỏ rằng với các yêu cầu, ràng buộc của Giáo viên, Môn học mà người xếp TKB đưa vào quá "khắt khe" chăng!? Hãy thử lại (nếu muốn) bằng cách loại bỏ dần những yêu cầu, ràng buộc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=65

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn