Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Chúng tôi phải thực hiện thao tác nào để thay đổi vị trí thể hiện các thời khóa biểu lớp trong cửa sổ Show All?
14/02/2006

Trả lời:
Bạn thực hiện theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Từ thanh thực đơn - menu, thực hiện lệnh TKB/Show All/Chọn lớp
Cách 2: Trên góc trên-trái của màn hình Show All, kích nút Chọn lớp
Có thể chọn thứ tự xuất hiện của các lớp theo danh sách bên tay phải bằng cách sử dụng các nút có phím mũi tên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=68

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn