Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Xin công ty giải thích ý nghĩa của nút lệnh Auto trên cửa sổ thông tin của Lớp, Giáo viên trong cửa sổ MainLoop?
14/02/2006

Trả lời:
- Đối với TKB lớp, lệnh Auto chỉ ra Môn học, tên Giáo viên dạy môn này, chưa được xếp vào Thời khoá biểu. Nếu có nhiều hơn một Môn chưa được xếp thì sẽ chỉ ra Môn học "xấu" nhất đối với Lớp.
- Đối với TKB Giáo viên, lệnh Auto chỉ ra Môn học, Lớp của Giáo viên hiện hành, chưa được xếp vào Thời khoá biểu. Nếu có nhiều hơn một Môn chưa được xếp thì sẽ chỉ ra Môn học "xấu" nhất đối với Giáo viên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=69

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn